NAJAVE

Pomorski engleski

Kod:
PFP165
Studij/semestar:
  • PEIT-M - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 30 3
Ishodi učenja

Nakon položenog ispita iz kolegija Engleski jezik student će na engleskom jeziku :

  • Opisati funkcionalni vid navigacijske opreme u zapovjednom mostu
  • Razložiti uporabu komunikacijske opreme
  • Razložiti uporabu sigurnosnih sustava broda
  • Opisati sustav dinamičkog pozicioniranja i njegovo funkcioniranje
  • Razlikovati ispitivanje, predaju i klasifikaciju brodske električne opreme
  • Opisati postupke održavanja električne opreme broda
Preduvjeti za upis
Engleski jezik I-IV na preddiplomskom studiju
Preporučena literatura
  • Borstlap,R.,Ten Katen, H., Ship’s Electrical Systems,  ed. Dokmar Maritime Publishers
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje