NAJAVE

Katedra za opće i zajedničke predmete

Predstojnik zavoda: dr. sc. Nikola Mandić

Katedra za opće i zajedničke predmete samostalna je katedra (izvan zavoda) koja je osnovana za više predmeta u svrhu učinkovitijeg obavljanja nastavnog, znanstvenog i stručnog rada. Članovi Katedre su nastavnici i suradnici koji izvode nastavu ili sudjeluju u izvođenju nastave iz matematičke grupe kolegija, informatičke grupe kolegija, grupe kolegija pomorskog i trgovačkog prava, grupe kolegija pomorske medicine, grupe kolegija menadžmenta ljudskih resursa, te kolegija E-učenje.

 

Matematičku grupu kolegija čine kolegiji Matematika I, Matematika II, Matematika III, Primijenjena matematika u navigaciji, Statistika, Primijenjena matematika te Operacijska istraživanja. Matematika je nezaobilazan dio programa na svim tehničkim fakultetima pa tako i na Pomorskom fakultetu u Splitu. Zbog svoje specifičnosti te velike primjene u raznim drugim znanostima i područjima, matematika pripada Katedri za opće i zajedničke predmete. Cilj predmeta, tj. svakog matematičkog kolegija, je usvajanje znanja i stjecanje vještina iz onih područja matematike koja su nužna za praćenje nastavnih sadržaja ostalih kolegija predviđenih nastavnim planom i programom te za očekivanu primjenu u praksi.

 

Informatičku grupu kolegija čine kolegiji Primjena računala, Napredno programiranje, Građa računala i računalnih mreža, Baze podataka, Računalne mreže, Planiranje informacijskih sustava u pomorstvu, Modeliranje i simuliranje procesa, Objektno orijentirano programiranje, Pomorski integrirani informacijski sustavi te Primjena baza podataka. Kroz navedene kolegije studenti razvijaju opću informatičku pismenost s naglaskom na primjenu računala u poslovnom okruženju. Stječu znanja o glavnim konceptima i najnovijim dostignućima u hardveru, operativnim sustavima, dizajniranju i upravljanju bazama podataka, računalnim mrežama, sigurnost na Internetu, modeliranju i simuliranju sustava i/ili poslovnih procesa tj. razumijevanju procesa simulacije i VV&A (Verify, Validate & Accredit) modela te primjenjuju simulacijske alate u rješavanju srodnih problema. Studenti stječu znanja i o primjeni IT resursa u pomorstvu tj. u upravljanju, nadzoru, kontroli i izvršavanju pomorskih odnosno brodskih procesa i o primjeni suvremenih tehnologija kao što su računalstvo u oblaku, RFID tehnologija, IoT tehnologija itd. Studenti stječu kompetencije iz područja informacijskih tehnologija koje su im potrebne za nastavak studija i koje su najtraženije na europskom i svjetskom tržištu.

 

Grupu kolegija pomorskog i trgovačkog prava čine kolegiji Pomorsko pravo, Pomorsko pravo I, Pomorsko pravo II, Pomorsko pravo i havarije, Prometno pravo, Pomorske agencije i otpremništvo, Ugovaranje u pomorstvu, Transportno osiguranje, Trgovačko pravo te Izabrana poglavlja imovinskog prava. Kroz navedene kolegije studenti stječu znanja iz područja međunarodnog prava mora, pomorskog upravnog prava, pomorskog radnog prava, pomorskog ugovornog prava, pomorskih havarija, pomorskog i transportnog osiguranja, upravnog i imovinskog prava u cestovnom, željezničkom, zračnom prometu i na unutarnjim plovnim putovima, prava pomorskih agencija, prava međunarodnog otpremništva te ugovornih odnosa u trgovačkom i građanskom pravu općenito. Specifična znanja iz navedenih pravnih područja važna su u cjelokupnom pomorskom poslovanju. Ta znanja potrebna su kako zaposlenicima na brodovima (pomorcima) tako i zaposlenicima na kopnu u obavljanju različitih pomorskih djelatnosti (državna i javna uprava, lučke uprave, lučke kapetanije, brodarska poduzeća, luke nautičkog turizma, pomorske agencije, otpremništvo i dr.), ali i drugim subjektima koji su u obavljanju svojih poslova usmjereni traženju usluga iz područja pomorstva. Sadržaji kolegija Pomorsko pravo, Pomorsko pravo I, Pomorsko pravo II te Pomorsko pravo i havarije u cijelosti su usklađeni sa zahtjevima STCW konvencije.

 

Grupu kolegija pomorske medicine čine kolegiji Prva pomoć, Temeljna sigurnost i prva pomoć te Medicina za pomorce. Kroz navedene kolegije studenti stječu znanja iz medicinske prve pomoći i medicinske skrbi odnosno skupu postupaka kojima se pomaže unesrećenom na brodu do dolaska službe hitne medicinske pomoći, liječnika ili drugih kvalificiranih zdravstvenih djelatnika odnosno do prijevoza na kopno. Prema međunarodnim propisima svi članovi posade broda trebaju znati pružiti prvu pomoć. Ciljevi prve pomoći su: spašavanje života, sprječavanje nastanka trajnih posljedica i skraćivanje trajanja liječenja i oporavka. Studenti se posebno upoznaju s uvjetima pružanja medicinske prve pomoći na brodu te njenim specifičnostima. Kako na brodovima trgovačke mornarice nema kvalificiranih zdravstvenih radnika za pružanje medicinske skrbi, za tu se ulogu, u slučaju potrebe, educiraju budući časnici palube i zapovjednici dok pojedine kompanije traže da i neki časnici stroja imaju odgovarajuća znanja iz medicinske skrbi. Sadržaji kolegija Prva pomoć te Temeljna sigurnost i prva pomoć odgovaraju potrebnim sadržajima za dobivanje certifikata D19 (Medical First Aid) prema STCW konvenciji dok sadržaji kolegija Medicina za pomorce odgovaraju potrebnim sadržajima za dobivanje certifikata D20 (Medical Care) prema STCW konvenciji.

 

Grupu kolegija menadžmenta ljudskih resursa čine kolegiji Psihosociologija i Upravljanje ljudskim resursima. Ovi kolegiji imaju za cilj prepoznati važnost strukturirane komunikacije u organizaciji privatnog i poslovnog života te važnost svakodnevnog rada na motivaciji tima kao i prihvaćanje multikulturalnosti kao organizacijskog obilježja. Nadalje, potrebno je razumjeti prirodu međuljudskih odnosa i temeljne principe ljudskog shvaćanja svijeta te ljudskog ponašanja, primijeniti usvojena znanja i vještine u poslovnom svijetu, rano identificirati potencijalne konflikte u cilju njihovog pravovremenog sprječavanja, koristiti različite tehnike motivacije za osobni i profesionalni razvoj kako sebe tako i drugih te upravljati složenom komunikacijom i procesom suradnje kroz interakciju s drugima (timski rad).

 

Kolegij E-učenje obuhvaća proces obrazovanja (proces učenja i podučavanja) uz uporabu informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) koje doprinose unapređenju kvalitete tog procesa i kvalitete ishoda obrazovanja. Nastava iz kolegija E-učenje odvija se kao klasična nastava (f2f ili face-to-face) nastava u učionici, nastava uz pomoć ICT-tehnologija u službi poboljšanja klasične nastave, hibridna ili mješovita nastava (Hybrid/blended learnig, mixed mode), kombinacija nastave u učionici i nastave uz pomoć tehnologija (ICT) te kao on-line nastava (fully online) – nastava uz pomoć ICT-a u potpunosti organizirana na daljinu. Uvođenjem i aktivnom primjenom e-učenja namjera je povećati raspoloživost odabranih nastavnih materijala i olakšati komunikaciju sa studentima, olakšati usvajanje znanja kroz bolju integraciju LMS sustava s klasičnom nastavom, unaprijediti nastavne metode i tehniku podučavanja putem hibridne organizacije kolegija prema kriterijima instrukcijskog dizajna, omogućiti kolaborativno učenje (collaborative learning) (dinamičku interakciju s profesorima i studentima), on-line pristup nastavnim materijalima (informacije su lakše dostupne), cjeloživotno učenje (lifelong learning), neovisnost o vremenu i prostoru – fleksibilnost učenja, objediniti različite medije za prijenos i prikaz informacija (interaktivni sadržaji za učenje i različiti mediji za prezentiranje sadržaja), prilagoditi osobnom stilu učenja studenta (student uči samostalno organizirajući vrijeme, personalizirani pristup) te omogućiti širi pristup obrazovanju (grupama studenata s posebnim potrebama).

 

Ciljevi Katedre su:

  1. omogućiti studentima uporabu stručne literature te pristup relevantnim informacijama, praćenje najnovijih postignuća u znanosti te aktivno uključivanje u svjetska znanstvena zbivanja,
  2. usavršavati i promicati informatičku pismenost,
  3. usavršavati i promicati znanja iz matematike kojima se studentima omogućava primjena matematike u tehničkim disciplinama,
  4. stjecanje znanja koja su neophodna za obavljanje poslova upravljanja u brodarstvu i pomorskom prometu, kao i za nastavak stručnog i znanstvenog rada u području pomorskih znanosti.

Uz svoje nastavne obveze u radu sa studentima, članovi Katedre također su autori brojnih knjiga i udžbenika, znanstvenih i stručnih članaka te članovi projektnih timova u različitim znanstvenim i stručnim projektima.