Najave

Rang lista za Erasmus+ mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja

Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je odluku o rang listi za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa.

Odluka se nalazi u dokumentu u privitku.