Najave

Pomorska nautika

Ovakav diplomski studij Pomorske nautike predstavlja logično, sadržajno poboljšanje postojećeg studija na Pomorskom fakultetu u Splitu. Ovaj studij nastavak je na preddiplomski studij Pomorske nautike koji je u cijelosti usklađen s odredbama STCW II/2, odnosno o odredbama nacionalnog Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, a koji propisuju minimalne uvjete za stjecanje zvanja prvog časnika palube i zapovjednika na brodu od 3.000 BT ili većem.


Nastavni programi diplomskog studija u potpunosti su usuglašeni sa potrebama pomorskog gospodarstva, a to je vidljivo da iz činjenice da su u kreiranju nekih sadržaja izravno ili neizravno sudjelovali vanjski dionici: od predstavnika brodara, agencija, lučkih vlasti, brodograđevne industrije, zapovjednika brodova, lučkih kapetana, pa do pripadnika Hrvatske ratne mornarice.


Diplomski studij Pomorske nautike izvodi se u duhu najsuvremenijih zahtjeva edukacije upravljačkog kadra na brodovima, brodarskim firmama, lukama, te ostalim gospodarskim i javnim subjektima pomorskog gospodarstva.


Temeljni ciljevi i svrha studijskog programa Pomorske nautike su:

  1. redovito obrazovanje za najviša pomorska zvanja za hrvatske brodare i svjetsko tržište,
  2. radovito obrazovanje upravljačkog kadra u području gospodarskih i javnih djelatnosti pomorskoga gospodarstva,
  3. razvijanje kulture sigurnosti na moru i zaštite morskog okoliša u sustavu stalne naobrazbe i izobrazbe pomoraca,
  4. znanstveni pristup obnovi hrvatskog pomorskog gospodarstva,
  5. nastavak unaprjeđenja kvalitete visokoškolskog obrazovanja (naobrazbe) pomorskih stručnjaka prema svjetskim i EU mjerilima te u skladu s Bolonjskom deklaracijom i cjeloživotno obrazovanje (stalna izobrazba).

Kompetencije koje se stječu završetkom diplomskog studija su: vođenje, upravljanje i održavanje brodskih i navigacijskih sustava; znanstvenoistraživački rad u područjima pomorskih znanosti; aktivno sudjelovanje u privrednim djelatnostima i upravljanju poduzećima i službama u području gospodarskih i javnih djelatnosti, u prvom redu pomorskoga gospodarstva.


Završetak studija omogućava studentima zaposlenje na brodovima svjetske flote, u tvrtkama koje se bave tehnologijom pomorskog prometa, obalnoj straži, lučkim kapetanijama, službama nadzora pomorskog prometa, pomorskim agencijama, lukama, kao i tvrtkama koje se bave razvojem, projektiranjem, instaliranjem (brodogradnja) i održavanjem računalnih, elektroničkih, komunikacijskih i navigacijskih sustava te sustava za automatsko upravljanje procesima u pomorstvu.


Nakon završenoga dvogodišnjeg diplomskog studija student stječe akademski naziv: Sveučilišni/a magistar/magistra inženjer/inženjerka nautike (mag. ing. naut.).

 

Pomorska nautika, 1. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Primijenjena matematika

30

45

-

5

Metodologija znanstvenoistraživačkog rada

30

-

-

3

Upravljanje kvalitetom u pomorstvu

30

15

-

4

Izborni predmeti

Planiranje luka i terminala

30

15

-

4

Strategijski menadžment u pomorstvu

30

15

-

4

Poslovanje u brodarstvu

30

15

-

4

Hidrografsko inženjerstvo

45

15

-

5

Tehnički programski paketi

15

45

-

5

 

Pomorska nautika, 2. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Međunarodni sustav pomorske sigurnosti

30

15

-

4

Pregled i nadzor broda

30

15

-

5

Morske tehnologije

30

15

-

4

Izborni predmeti

Lučko poslovanje

30

15

-

4

Operacijska istraživanja

30

15

-

4

Tehnologija uklanjanja onečišćenja

30

15

-

4

Ergonomija navigacijskih podsustava

30

-

-

3

Računalno upravljanje tehničkim sustavima

30

15

-

4

 

Pomorska nautika, 3. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Modeliranje i simuliranje procesa

45

30

-

6

Integralno upravljanje obalnim područjem

30

15

-

5

Istraživanje pomorskih nezgoda i upravljanje rizikom

30

15

-

4

Izborni predmeti

Poslovni informacijski sustavi

30

15

-

4

Automatsko upravljanje plovnim objektima

30

15

-

4

Ugovaranje u pomorstvu

30

15

-

3

Upravljanje navigacijskim i nadzornim sustavima

30

15

-

5

Znanost i inovacije

-

150

-

15

Stručna praksa u nastavnoj bazi

-

150

-

5

 

Pomorska nautika, 4. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Diplomski rad

-

150

-

15

Izborni predmeti

Pomorski nautički inženjering

30

15

-

4

Spašavanje na moru

30

15

-

4

Hidrodinamika broda

30

15

-

4

Upravljanje ljudskim resursima

30

15

-

5

Integralni i multimodalni transport

45

15

-

5