Najave

Poslijediplomski sveučilišni studij Tehnologije u pomorstvu

 

Od akademske godine 2019/20., Pomorski fakultet u Splitu počinje s izvođenjem poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija. To će omogućiti zainteresiranim kandidatima da stupanj doktora znanosti iz tehnologije prometa ne moraju ostvarivati u Rijeci ili Zagrebu.

 

Studijski program sveučilišnog poslijediplomskog studija Tehnologije u pomorstvu usklađen je s preporukama Europskog udruženja za obrazovanje inženjera SEFI (European Society for Engineering Education). Temeljne preporuke SEFI-a za poslijediplomske sveučilišne studije s kojima je usklađen i ovaj studijski program jesu sljedeće:

 1. doktorat mora biti rezultat individualnog istraživačkog rada,
 2. doktorat je treći stupanj kvalifikacija unutar bolonjskog procesa,
 3. fleksibilnost doktorskog obrazovanja,
 4. poboljšana kvaliteta mentorstva,
 5. upis na studij mora biti jasan i transparentan te
 6. studijski program ne bi trebao biti u obliku formalnog nastavnog programa.

 

Ovaj studij može se usporediti sa sličnim doktorskim studijima koji se održavaju na Fakultetu prometnih znanosti i na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Ovi poslijediplomski studiji obrazuju kadar koji ima sličan akademski naziv. Međutim, koncept studiranja na doktorskom studiju Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu različit je od navedenih po sljedećem:

 1. održivosti studija,
 2. konceptu studiranja,
 3. internacionalizaciji,
 4. upisivanju potencijalnih studenata,
 5. izboru teme i mentora,
 6. financiranju istraživačkog rada te
 7. omjeru nastave i istraživačkog rada.

 

Ovaj studij neće financirati Sveučilište ili Pomorski fakultet. Školarina je dovoljna za obrazovanje studenata i rad studija.

 

Nastava se sastoji od dva obvezna i tri izborna predmeta. Školarina se koristiti za istraživački rad studenta i za plaćanje troškova studija. Iznos školarina i iznos financiranja projekata na koje bi studenti bili uključeni treba biti dostatan za znanstveno-istraživački proces do stvaranja doktorata.

 

Studenti koji se upisuju temeljem poziva moraju prije upisa izabrati mentora i područje iz kojeg žele raditi istraživanja. Mentor mora biti kompetentan i ocijeniti potencijal studenta.

 

Mentor izrađuje plan istraživanja doktoranda zajedno s doktorandom. Sredstva za istraživanja su iz školarina i fondova. Temelj studiranja jest istraživački rad.

 

Vrednovanje objavljenih znanstvenih radova radi se po slijedećem kriteriju:

 1. znanstveni rad u međunarodnom znanstvenom časopisu iz znanstvenih baza: CC i SCI je 25 ECTS,
 2. znanstveni rad u međunarodnom znanstvenom časopisu iz znanstvenih baza SCI-E je 20 ECTS,
 3. znanstveni rad u međunarodnom znanstvenom časopisu iz znanstvene baze SCOPUS je 8 ECTS,
 4. međunarodna konferencija (uz potvrdu o sudjelovanju i prezentaciji) je 7 ECTS,
 5. istraživački rad na znanstvenom projektu je 15 ECTS,
 6. istraživački rad na projektima (razvojni, inovacijski, itd.) od strane EU je 10 ECTS (odlučuje Fakultetsko vijeće),
 7. istraživanje na stručnom radu i projektima, npr. gospodarskim i sl. je 4 ECTS.

 

Nastava je osmišljena tako da se kroz znanstveno-istraživači rad postižu ECTS bodovi. Stoga je, za razliku od ostalih studija čiji voditelji odgovaraju prodekanu za nastavu, ovaj studij podređen prodekanu za znanost.

 

Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Tehnologije u pomorstvu

 

Brošura (PDF)

 

Formulari (potrebni za upis):

 PDS-1 Word
 PDS-2 Word
 PDS-3 Word
 PDS-4 Word

 

 

 

 

 

 

 

Često postavljana pitanja

 

1. Koliko novca mogu potrošiti u financijskom planu?

Prema članku 6., st. 5. Pravilnika o PDS, za znanstveno-istraživački rad studenti raspolažu s 2/3 školarine, tj. prema trenutnoj odluci sa 60 tisuća HRK.