Najave

Projekti

Mjerenje i validacija buke okoliša na području luke Split (VIF projekt)

Voditelj: doc. dr. sc. Luka Vukić
Trajanje: 26. travnja 2021. – 26. travnja 2023.

Opis projekta: Konvencionalnim metodama i opremom identificirati, mjeriti i validirati buku iz okoliša na području luke Split (lučki bazeni), u cilju determiniranja razine akustičnog onečišćenja i intenziteta buke pod utjecajem lučkih operacija i buke koje prouzrokuju različiti tipovi brodova prilikom uplovljavanja u luku (npr. trajekti). Buka, kao jedan od temeljnih kategorija onečišćivača, značajno utječe na kvalitetu urbanog okoliša i svakodnevnog življenja, a upravo će se ovim projektom ispitati razina i učestalost prekoračenja graničnih razina, određenih relevantnim Zakonom i Pravilnicima. U sklopu ovog projekta jedan od primarnih ciljeva je uključiti studente u aktivan rad, posebice u istraživačkom dijelu.

 

CEKOM - Centar kompetencija za naprednu mobilnost, KK.01.2.2.03.0022

Trajanje projekta: 10.9.2020. – 10.9.2023.

Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program "Konkurentnost i kohezija", 2014. - 2020.

Projekt sadrži sljedeće aktivnosti istraživanja i razvoja:

IRA 3: Inovativno rješenje vodomlaznog propulzora; voditelj: prof. dr. sc. Nenad Vulić

IRA 12: Razvoj plutajuće platforme od umjetno zamrznute vode na zračnim komorama; voditelj: doc. dr. sc. Zdeslav Jurić

IRA 13: Razvoj i izrada kompaktnog brodskog srednje naponskog sklopnog bloka 15/17,5 (bssb 17,5); voditeljica: izv. prof. dr. sc. Maja Krčum

Z3F banner bcd16

 

WRECKS4ALL – Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude

Trajanje projekta: 15.8.2020. – 14.8.2022.
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Pero Vidan
Program: Interreg IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, 2014. – 2020.
Ovaj dvogodišnji projekt pripada trećoj prioritetnoj osi PA3: Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine. Glavni cilj projekta je zaštita i valorizacija podvodne baštine putem digitalizacije čime bi se kreirala nova turistička ponuda. U sklopu digitalizacije predviđena je izrada projekta virtualna stvarnosti (VR) koji bi pristup podvodnim nalazištima učinio dostupnim široj javnosti.
Osim Pomorskog fakulteta u Splitu, u projektu sudjeluju: Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor kao koordinator, te Turistička organizacija Općine Bar iz Crne Gore, Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona iz Bosne i Hercegovine i Hrvatski pomorski muzej Split, kao partneri na projektu.

interreg IPA CBC 5013a

 

 

 

 

 

BLUEWBC – Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko školstvo i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana

Trajanje projekta: 15.1.2020. – 14.1.2023.
Referentni broj projekta: 609693-EPP-1-2019-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP
Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Gorana Jelić Mrčelić
Program: Erasmus+
Ključna aktivnost: Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju
Projekt BLUEWBC na Sveučilištu u Splitu provodi Pomorski fakultet u Splitu pod Erasmus+ poveljom korisnika Sveučilišta u Splitu. Cilj projekta BLUEWBC jest osnivanje centara za inovacije i poduzetništvo u sektoru pomorstva u Crnoj Gori i Albaniji, uz osnivanje novih i jačanje postojećih studijskih programa uvođenjem kurikuluma iz područja inovacija i poduzetništva.
Osim Sveučilišta u Splitu, u projektu sudjeluju: Norwegian University of Science and Technology (NTNU) kao koordinator i NTNU Ocean Training (NTNU-OT) iz Norveške, Univerzitet Crne Gore, Gospodarska komora i Technopolis – Inovacijski i poduzetnički centar iz Crne Gore, albansko Sveučilište u Tirani i Sveučilište u Vlori s albanskim Ministarstvom pomorstva te Tehničko sveučilište u Vilniusu iz Litve.
Web stranica projekta: https://bluewbc.eu

ERASMUS cofunded left d7b93

 

 

 

 

 

MareMathics – Inovativni pristup učenju matematike za studente pomorskih studija

Trajanje projekta: 31.12.2019. – 29.06.2022.
Referentni broj projekta: 2019-1-HR01-KA203-061000
Ukupan iznos EU potpore: 224.204,00 €
Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Anita Gudelj
Administrativna koordinatorica: Aleksandra Banić, dipl. oec., univ. spec. oec.
Program: Erasmus+

Ključna aktivnost: Strateška partnerstva u visokom obrazovanju
Provedbu projekta MareMathics koordinira Pomorski fakultet u Splitu pod Erasmus+ poveljom korisnika Sveučilišta u Splitu.
Projekt MareMathics usmjeren je prema razvijanju metodologije učenja matematike za studente pomorskih studija u svrhu poboljšanog usvajanja znanja i ostvarivanja boljih rezultata. Projekt će pružiti potporu nastavnom osoblju matematike na studijskim programima pomorstva u vidu inovativnih metoda poučavanja korištenjem suvremenih IKT alata.
Osim Sveučilišta u Splitu, u projektu sudjeluju europske partnerske visokoškolske institucije koje provode studijske programe u području pomorstva:
Tallinn University of Technology, Estonian Maritime Academy iz Estonije, Latvian Maritime Academy, iz Latvije, Polish Naval Academy iz Poljske te prof. Toni Milun iz Hrvatske.

ERASMUS cofunded left d7b93

 

 

 

 

 

Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA

Korisnik projekta: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Partneri projekta: Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet, Sveučilište u Zadru Pomorski odjel, Udruga pomorskih agenata Hrvatske, Zorović d.o.o., Seaquest Shipmanagement d.o.o., Panalpina Croatia d.o.o., Burreau Veritas d.o.o., Brodogradilište Viktor Lenac d.d. i Jadrolinija.
Opis projekta: Projektom MEDUSA planira se uvećati učinak i međunarodna privlačnost Pomorskih fakulteta, podići kvaliteta visokog obrazovanja u području pomorstva te promicati načela pametnog, održivog i uključivog razvoja. „EU White Paper – Road to a Single European Transport Area" dokument kreira viziju jedinstvenog prometnog sustava EU koji u prvi plan postavlja modalnu prometnu integraciju pa time i pomorski promet i logistiku. Projekt doprinosi i ispunjenju ciljeva Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje od 2016 do 2020 gdje su transport i mobilnost prepoznati kao tematsko prioritetno područje te ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije za razdoblje 2014-2020 u dijelu: Unaprijediti studijske programe dosljednom provedbom postavki Bolonjske reforme i redefinirati kompetencije. Projekt je usklađen sa Strategijom pomorskog razvoja I integralne pomorske politike RH 2014-2020 koja definira pravce razvoja pomorstva i promicanja Hrvatske kao međunarodnog centra izvrsnosti za školovanje u pomorstvu.
Cilj projekta: Cilj projekta je prilagoditi obrazovnu ponudu suvremenim potrebama tržišta rada u domeni pomorstva kroz razvoj 1 novog i unapređenje 5 diplomskih studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija sukladno načelima HKO, unaprijediti će se postupci osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja sukladno ESG smjernicama te unaprijediti nastavna djelatnosti u visokom obrazovanju u širem kontekstu, kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje.
Ukupna vrijednost: 3.996.913,48 kuna
Trajanje projekta: 23. ožujka 2019. - 22. rujna 2021.
Voditelj za PFST: Prof. dr. sc. Merica Slišković

 

Capacity building for Blue Growth and curriculum development of Marine Fishery in Albania – ALMARS

Erasmus + projekt jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju, za plavi rast i razvoj nastavnog programa morskog ribarstva u Albaniji.
Izvor financiranja: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency;
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Alen Soldo;
Administrativni menadžer projekta: Aleksandra Banić, dipl. oec, univ. spec. oec.
Broj ugovora: 2018-2571/001-001
Referentni broj projekta: 598550-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP
Trajanje projekta: od 15. siječnja 2019. do 14. siječnja 2023.
Web stranica projekta: www.almars-project.eu

ERASMUS cofunded left d7b93

 

 

 

 

 

Pomorska meteorološka motrenja i istraživanja

Cilj projekta je omogućiti prijem i arhiviranje podataka pomoću automatske meteorološke postaje (AMP) koja će se kroz projekt nabaviti. AMP se koristi na današnjim suvremenim brodovima, a montirana na krov zgrade fakulteta, omogućit će prijem i arhiviranje podataka na računalo u realnom vremenu. Automatska meteorološka postaja će imati osnovne senzore za mjerenje temperature, tlaka i vlage zraka te smjera i brzine vjetra. Tako uspostavljena baza mjerenih meteoroloških podataka, služit će studentima i nastavnicima za znanstvena istraživanja i objavu znanstvenih rezultata u znanstvenim i stručnim časopisima, na međunarodnim konferencijama i sl. te izradu završnih i diplomskih radova.
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Nenad Leder
Trajanje projekta: od 8. siječnja 2019. do 8. siječnja 2023.

 

Istraživanja inovativnih tehnologija u pomorstvu uz opremanje znanstvenog laboratorija Pomorskog fakulteta

Projektom će se realizirati istraživanja inovativnih tehnologija u pomorstvu o autonomnim brodovima u pomorstvu uz objavu znanstvenih radova. U tu svrhu se u sklopu projekta nabavlja oprema za izradu elektromehaničkih prototipova te oprema za virtualnu i virtualno potpomognutu stvarnost.
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Joško Šoda
Trajanje projekta: od 17. travnja 2019. do 16. travnja 2023.

 

Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF/PFST/KTF kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta

Broj ugovora: KK.01.1.1.02.0018
Korisnik projekta: Sveučilište u Splitu
Partneri projekta: Prirodoslovno-matematički fakultet, Pomorski fakultet, Kemijsko-tehnološki fakultet
opis projekta: Provedba objedinjenog organizacijsko-prostornog preustroja i nabava znanstveno-istraživačke opreme i infrastrukture unutar Zgrade tri fakulteta.
Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je funkcionalna integracija sastavnica Sveučilišta u Splitu, posebno svih triju partnera ovog projekta na području znanstveno-istraživačkog rada i pametne specijalizacije s naglaskom na predviđena područja zdravlja, održivog okoliša i energije, inženjerstva, biotehnologije i bioekonomije.
Specifični ciljevi: Organizacijska reforma znanstveno-istraživačkog sektora Sveučilišta u Splitu, PMF, KTF, PFST s naglaskom na razvoj primijenjene znanstvene suradnje s gospodarstvom i objedinjenog korištenja znanstveno-istraživačke infrastrukture. Unapređenje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, sustav objedinjenog upravljanja Zgradom tri fakulteta u cilju snižavanja troškova održavanja, troškova energenata i objedinjenog korištenja svih prostorija, laboratorija i znanstveno-istraživačke opreme. Podizanje razine znanstveno-istraživačkih radova, projekata, inovacija i patentnih prijava kroz pronalazak tržišne niše za iste.
Očekivani rezultati: Provedena organizacijska reforme istraživačko-razvojnog sektora kod Korisnika i Partnera, uspostavljen objedinjen sustav upravljanja korištenjem, outputima, istraživanjem i razvojem nabavljene znanstveno-istraživačke infrastrukture, uspostavljen sustav suradnje na kolaborativnim istraživanjima i projektima sa gospodarstvom i znanstveno-istraživačkim centrima u RH i inozemstvu. Povećana energetska učinkovitost Zgrade i unaprijeđeni laboratoriji u svrhu implementacije nove opreme, rekonstruirana mrežna i energetska infrastruktura. Nabavljena specijalizirana znanstveno-istraživačka oprema. Stalne aktivnosti na prezentaciji projekta prema zainteresiranoj javnosti. Porast broja znanstveno-istraživačkih radova i projekata, broja istraživača, broja ugovora o suradnji s gospodarstvom, broja uspostavljenih ureda za istraživanje i razvoj.
Ukupna vrijednost: 85.142.157,88 kuna (od toga sufinancira EU: 82.870.870,38 kuna)
Razdoblje provedbe projekta: 1. rujna 2018. - 1. travnja 2021. godine
Kontakt: Ured za projekte i transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu, 021/440-342
Voditelj za PFST: Izv. prof. dr. sc. Ivan Komar

 Z3F banner bcd16

www.strukturnifondovi.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

 

 

Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu

Broj ugovora: UP.03.1.1.02.0046
Korisnik projekta: Sveučilište u Splitu
Partneri projekta: Pomorski fakultet Split, Filozofski fakultet Split i Sveučilišna knjižnica u Splitu
Opis projekta: Projekt planira razvoj i izvedbu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojnog pomorstva te diplomskog studija Morskog ribarstva na engleskom jeziku. Projekt će omogućiti osoblju usavršavanje didaktičko pedagoških kompetencija, IKT i jezičnih vještina te opremanje nastavnom literaturom i tehničkom opremom. Kroz planirane studijske posjete na renomirana europska visoka učilišta, nastavno osoblje će upoznati praksu i resurse uspješnih institucija u tom području. U dijelu razvoja i izvedbe studijskih programa za koja su potrebna specijalistička znanja predviđen je angažman vanjskih stručnjaka.
Ciljevi i očekivani rezultati: Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju, povećanjem broja studijskih programa na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta. Projekt će razviti, uspostaviti i započeti izvedbu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Vojnog pomorstva te diplomskog studija Morskog ribarstva na engleskom jeziku što će doprinijeti internacionalizaciji visokog obrazovanja i boljoj integriranosti RH u EU.
Ukupna vrijednost projekta je 1.750.274,03 kune, koliko iznose i ukupni prihvatljivi, od čega Europska unija projekt sufinancira s 85% a Državni proračun Republike Hrvatske s 15%.
Trajanje: 12. listopada 2018. - 11. listopada 2021.
Voditelj za PFST: Izv. prof. dr. sc. Merica Slišković

 Inter banner 9c001

 

 

 

 

 

 

 

Primjena radio lociranja u SAR operacijama (VIF projekt)

Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Lušić
Trajanje: 09. ožujka 2018. – 09. ožujka 2020.

 

Uspostava referalne baze za istraživanje utjecaja vremenskih prilika na video nadzor u pomorskom prometu (VIF projekt)

Voditelj: Doc. dr. sc. Igor Vujović
Trajanje: 09. ožujka 2018. – 09. ožujka 2022.

 

Tjelesna aktivnost, san i psihološki stres skipera i nautičara (VIF projekt)

Voditelj: Doc. dr. sc. Andrea Russo
Trajanje: 09. ožujka 2018. – 09. ožujka 2020.

 

Baza podataka o gibanju brodova na valovitom moru (VIF projekt)

Voditelj: Luka Mudronja
Trajanje: 09. ožujka 2018. – 09. ožujka 2020.

 

Naslov: Razvoj kvalifikacija i inovativnih metoda stjecanja kompetencija u logistici i pomorskom prometu

Šifra: H.R.3.1.15-0029
Prijavitelj projekta: Pomorski Fakultet, Sveučilište u Rijeci
Voditelj za PFST: Izv. prof. dr. sc. Merica Slišković
Trajanje: 19. lipnja 2015. - 18. rujna 2016.
Partneri:
Udruga pomorskih agenata
Jadrolinija
KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
Zorović Maritime d.o.o.
Panalpina Croatia d.o.o.
Pomorski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

 

Pomorski menadžment za 21. stoljeće – održiv i inteligentan razvoj obalnog područja kroz razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacije u području Pomorskog menadžmenta te unapređenje istoimenoga sveučiličnoga diplomskog studija

Šifra: H.R.3.1.15-0033
Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Merica Slišković
Trajanje: 19. lipnja 2015. - 18. rujna 2016.
Partneri:
Lučka uprava SDŽ
Stowarzyszenie B-4
Hrvatska udruga poslodavaca
Nautika Centar Nava d.o.o.
Marine Kaštela d.o.o.
Bav-Adria Yachting d.o.o.
Plovput d.o.o.

 

Naslov: TEMPUS “Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro and Albania” MArED

Voditelj za PFST i UNIST: Doc. dr. sc. Pero Vidan
Partneri: Fakultet za pomorstvo Kotor
Trajanje: 24. siječnja 2014. – 30. studenog 2017.

 

Mogućnost smanjenja emisije onečišćavanja sa brodova u crnogorskom i hrvatskom dijelu Jadrana implementacijom Marpol konvencije Aneksa VI

Voditelj: Doc. dr. sc. Ivan Komar
Trajanje: 20. siječnja 2013. – 09. srpnja 2015.

 

Projekt IPA 3c Znanost i inovacije: "Technology transfer infrastructure in the Croatian Adriatic Region- TTAdria"

Voditelj: Nikola Balić, dipl.ing. , Sveučilište u Splitu, Ured za transfer tehnologije
Trajanje: 06. travnja 2013. – 05. kolovoza 2015.
Partneri:
Sveučilište u Dubrovniku
Veleučilište u Šibeniku
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu
Institut za oceanografiju i ribarstvo
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Sveučilište u Rijeci
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zagrebu

 

 

Nove tehnologije u dijagnostici i upravljanja brodskih porivnih sustava

Šifra: 250–2502209–2364
Voditelj: Doc. dr. sc. Ivan Komar
Trajanje: 02. siječnja 2007. – 27. listopada 2014.