Najave

Udruga Invictus Mare

Udruga Invictus Mare

O udruzi


Na dan svetog Nikole 6. prosinca 2013. u grupa studenata Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, smjera Pomorske tehnologije jahta i marina osnovala je Udruga Invictus mare, kao neprofitnu udrugu koja bi trebala okupljati studente Pomorskog fakulteta. U Registar udruga Republike Hrvatske Udruga je upisana 20. siječnja 2014., dok je na portal Europske komisije upisana 17. travnja 2015. Udruga broji tridesetak članova, a namjera je da se što veći broj studenata uključi u aktivnosti Udruge. Osim toga, želja je članova da se Invictus mare razvije u prepoznatljivu Udrugu na Splitskom sveučilištu te da aktivno sudjeluju u edukativno-istraživačkim projektima te projektima s ciljem poboljšanja studentskog života u Splitu.


Ciljevi i djelatnosti udruge


Invictus mare je udruga koja okuplja ambiciozne i kreativne studente Pomorskog fakulteta. Osnovni ciljevi Udruge su promicanje pomorskih tehnologija jahta i marina kao struke, poticanje i unapređenje kulturnih, zabavnih, sportskih i edukativno-istraživačkih djelatnosti studenata; te doprinos ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog, nenasilnog društva.
U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga potiče istraživačke djelatnosti u pomorstvu i nautičkom turizmu, organiziranje stručnih izleta za svoje članove, organiziranje tribina, skupova, seminara i sl., pokretanje projekata koji imaju za cilj unapređenje pomorstva i studentskog života, aktivnu suradnju i sudjelovanje u akcijama i programima sa studentskim i drugim organizacijama u Republici Hrvatskoj i svijetu.

 

Ustroj


Udrugu Invictus mare čine četiri tijela: Skupština, Predsjednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Skupština je najviše tijelo Udruge i nju čine svi redovni članovi Udruge. Predsjednik je zadužen za zastupanje i predstavljanje Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga potpredsjednik sa svim njegovim ovlastima. Predsjednik i potpredsjednik zajedno s tajnikom i još dva člana čine Upravni odbor, koji je izvršno tijelo Udruge te upravlja radom Udruge između sjednica Skupštine. Nadzorni odbor je tijelo koje prati rad svih tijela Udruge, financijsko i materijalno poslovanje Udruge, te brine o poštivanju statuta i ostalih propisa.
Predsjednik: Dragutin Andrić
Potpredsjednik: Bruno Perković
Tajnica: Ana Adum
Upravni odbor (uz Predsjednicu, Dopredsjednika i Tajnicu): Lora Matijević, Ivan Radić

Nadzorni odbor: Jelena Laco, Ivana Sladić, Zorica Božić

Likvidator: Dragutin Andrić


Članstvo


Članstvo u Udruzi je dobrovoljno te ima tri vida: redovno članstvo, izvanredno članstvo i počasno članstvo. Redovnim članom Udruge mogu postati svi sadašnji i bivši studenti Pomorskog falkuteta Sveučilišta u Splitu. Izvanrednim članom Udruge može postati svaki student na odgovarajućem preddiplomskom, diplomskom i postdiplomskom studiju pomorstva pri drugim Sveučilištima u Republici Hrvatskoj. Počasnim članom Udruge može postati svaka osoba koja je zaslužna za izuzetan doprinos Udruzi te ciljevima Udruge.
Članstvo u Udruzi ostvaruje se uplatom članarine u iznosu od 50,00kn koja se obnavlja svake akademske godine.


Zakonski akti


Zakonskim aktima nastoji se postići organiziran i učinkovit rad Udruge. Stupanjem na snagu pojedinih akata članovi Udruge su dužni djelovati u skladu s navedenim pravilima. Rad udruge usklađen je sa nacionalnim zakonskim aktima, te uredno ispunjava svoje obveze prema trećima.

 

Osnovni podaci


Naziv udruge: Udruga Invictus mare.
Adresa udruge: Zrinsko Frankopanska 38, 21 000 Split, Republika Hrvatska
Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Facebook: Invictus mare
Registarski broj: 17004986
OIB:  26874098421
PIC: 928566451
SB transakcijski račun: HR27 2330003-1153124838