NAJAVE

Brodostrojarstvo

Preddiplomski studij BS

Preddiplomski studij BS temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama u području tehničkih znanosti. Po završetku studija dobivenim znanjem studentima je omogućeno zapošljavanje u ustanovama čija je djelatnost vezana za pomorstvo te u pomorskim, prometnim i gospodarskim tvrtkama koje su odgovorne za upravljanje i realizaciju prometnog procesa, posebno pomorskog.

 

Osnovni ciljevi i svrha studijskog programa brodostrojarstva su:

  1. redovito obrazovanje za najviša pomorska časnička zvanja (II časnik stroja na brodu porivne snage od 3000 kW ili jačim i Upravitelj stroja broda na brodu porivne snage od 3000 kW ili jačim) za hrvatske brodare i svjetsko tržište,
  2. razvijanje kulture sigurnosti na moru i zaštite morskog okoliša u sustavu kontinuirane naobrazbe i izobrazbe pomoraca,
  3. znanstveni pristup obnovi hrvatskog pomorskog gospodarstva,
  4. nastavak unapređivanja kvalitete visokoškolskog obrazovanja pomorskih stručnjaka prema svjetskim i EU mjerilima te u skladu s Bolonjskom deklaracijom,
  5. cjeloživotno obrazovanje (kontinuirana izobrazba) prema načelima Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca - STCW 1978/95 konvencija (mobilnost i svjetska usporedivost studijskih programa, nastavnika i studenata), te programi prekvalifikacije prema projektu EU METNET.
 

Osnovne značajke ovog studija jesu:

  1. usklađenost studijskih programa s međunarodnim i nacionalnim zakonskim propisima i konvencijama,
  2. međunarodna jednakovrijednost diploma i zvanja,
  3. posebnosti obrazovanja pomorskih časnika u svijetu što se ogleda u izrazitoj prožetosti znanstvenog i stručnog rada.
 

Usporedba sa srodnim studijima na navedenim sveučilištima, pomorskim fakultetima i drugim visokoškolskim ustanovama u svijetu, s kojima je Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu uspostavio više oblika suradnje, pružaju jamstvo da upravo s tim ustanovama može započeti ostvarivanje ciljeva Bolonjske deklaracije: kompatibilnost i pokretljivost studijskih programa, nastavnika i studenata.

 

Ovim programom omogućava se pokretljivost između studijskih programa na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, između srodnih studijskih programa drugih članica Sveučilišta u Splitu ili članica drugih hrvatskih Sveučilišta (Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Dubrovniku, Prometni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, itd.) te studijskih programa priznatih svjetskih visokih učilišta, posebno onih na području Europske unije.

 

Također, stečene kompetencije omogućavaju zapošljavanje u tvrtkama koje se bave tehnologijom pomorskog prometa, brodogradilištima te energetskim postrojenjima.

 

Studijski program preddiplomskog studija u cijelosti sadrži program IMO Model Course 7.02, koji je propisan od Međunarodne pomorske organizacije temeljen na Međunarodnoj konvenciji o standardima za izobrazbu (obuku), izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW) za obrazovanje drugog časnika stroja i upravitelja stroja za brodove s porivnom snagom 3000 kW ili jačim. Nakon završenog preddiplomskog studija studentu se izdaju i odgovarajuće Potvrdnice o završenim programima izobrazbe. ako je student nazočio na potrebnom broju sati propisanom prema program IMO Model Course 7.02, što uz određenu praksu na brodu omogućava polaganje ispita za najveća časnička zvanja.

 

Nakon završenoga trogodišnjega preddiplomskog studija student stječe akademski naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodostrojarstva (univ. bacc. ing. nav. mech.)

 

Program preddiplomskog studija je usuglašen s odgovarajućim studijem na Pomorskom fakultetu u Rijeci i Zadru i Odjelu za pomorstvo Sveučilišta u Dubrovniku, čime je omogućena pokretljivost studenata i nastavnika.

 

*) Napomena: Položeni ispiti ne podrazumijevaju automatizmom i priznavanje programa izobrazbe. Potvrdnice se izdaju onim studentima koji su odslušali i položili sve ispite, ali i odradili sve ostale obaveze iz studija kako to propisuje Pravilnik o studiranju i Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. Potvrdnica o završenim programima izobrazbe ne izdaju se pojedinačno, niti prije završetka cijelog trogodišnjeg studija.

 

Prilozi:

Posebni program izobrazbe unutar programa naobrazbe

Dopusnica MMPI BS 2018./2019.