Najave

Pomorska nautika

Preddiplomski studij Pomorske nautike izvodi se u duhu najsuvremenijih zahtjeva edukacije upravljačkog kadra na brodovima trgovačke mornarice. Osim usklađenosti studijskog programa sa STCW konvencijom, Fakultet raspolaže i suvremenom opremom potrebnom za stjecanje traženih znanja i vještina.

 

Temeljni ciljevi i svrha studijskog programa Pomorske nautike su:

  1. redovito obrazovanje za najviša pomorska časnička zvanja (I. časnik palube i zapovjednik na brodu od 3000 BT ili većem) za hrvatske brodare i svjetsko tržište,
  2. razvijanje kulture sigurnosti na moru i zaštite morskog okoliša u sustavu stalne naobrazbe i izobrazbe pomoraca,
  3. znanstveni pristup obnovi hrvatskoga pomorskog gospodarstva,
  4. nastavak unaprjeđenja kvalitete visokoškolskog obrazovanja (naobrazbe) pomorskih stručnjaka prema svjetskim i EU mjerilima te u skladu s Bolonjskom deklaracijom i cjeloživotno obrazovanje (stalna izobrazba).

 

Završetkom studija studenti stječu kompetencije za vođenje, upravljanje i održavanje brodskih i navigacijskih sustava te za stjecanje zvanja i ovlaštenja u nacionalnoj i svjetskoj trgovačkoj mornarici.

 

Ovaj studij čini sintezu između tehničkih znanosti s jedne, i praktičnih ostvarenja u pomorskom prometu s druge strane. Završetak studija omogućava studentima zaposlenje na brodovima svjetske flote, u tvrtkama koje se bave tehnologijom pomorskog prometa, obalnoj straži, lukama, kao i tvrtkama koje se bave razvojem, projektiranjem, instaliranjem (brodogradnja) i održavanjem računalnih, elektroničkih, komunikacijskih i navigacijskih sustava te sustava za automatsko upravljanje procesima u pomorstvu.

 

Sa stanovišta procjene svrhovitosti s obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i privatnom sektoru unaprjeđenje ovog studija je odgovor na stalne zahtjeve brodara za kadrovima koji su u stanju raditi na suvremenim brodovima koji su složeni tehničko-tehnološki sustavi te koji su detaljno upoznati s pomorskim poslovanjem sa stajališta svih dionika u pomorstvu.

 

Studij nalazi primjenu u svim granama gospodarstva koja su povezana s pomorstvom i različitim područjima znanosti te ujedno čini osnovu za uspješno međudjelovanje poduzetništva i nadležnih društvenih i državnih struktura. Po završetku studija dobivenim znanjem studentima je omogućeno zapošljavanje u ustanovama i u pomorskim, prometnim i gospodarskim tvrtkama koje su na bilo koji način povezane uz pomorstvo.
Program je u cijelosti usklađen s odredbama STCW II/2, odnosno o odredbama nacionalnog Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, a koji propisuju minimalne uvjete za stjecanje zvanja prvog časnika palube i zapovjednika na brodu od 3.000 BT ili većem. Također, izvedbeni programi u potpunosti pokrivaju sadržaje IMO Model Course 7.01, tj. sadržaje preporučene od strane Međunarodne pomorske organizacije za pokrivanje STCW II/2.

 

Nastavni programi preddiplomskog studija u potpunosti su usuglašeni s duhom i intencijama STCW konvencije (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), IMO i ISO standarda, a njihova je specifičnost educiranje pomoraca s aspekta uvećanja znanja u primjeni tehnologija potrebnih za uspješno vođenje i upravljanje brodom i podizanja razine sigurnosti u pomorskom prometu u najširem smislu.

 

Programi su prošli recertifikaciju od strane ovlaštenog tijela Europske Unije - Europan Maritime Safety Agency (EMSA).

Provedena je evaluacija prediplomskog programa Pomorske nautike od strane Ministarstva pomorstva Japana radi izjednačavanja naših zvanja sa odgovarajućim zahtjevima visokoškolskog obrazovanja u Japanu u cilju direktnog zapošljavanja na brodovima trgovačke mornarice Japana.
Nakon završenoga trogodišnjega preddiplomskog studija student stječe akademski naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka nautike (univ. bacc. ing. naut.)

 

Program preddiplomskog studija je usuglašen s odgovarajućim studijima na Pomorskim fakultetima u Rijeci i Kotoru, na Odjelu za pomorstvo Sveučilišta u Dubrovniku, Fakultetu prometnih znanosti iz Zagreba, ali i na drugim visokoškolskim ustanovama u svijetu, s kojima je Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu uspostavio više oblika suradnje. To pruža jamstvo da upravo s tim ustanovama može započeti ostvarivanje ciljeva Bolonjske deklaracije: kompatibilnost studijskih programa i pokretljivost nastavnika i studenata.

*) Napomena: Položeni ispiti ne podrazumijevaju automatizmom i priznavanje programa izobrazbe. Potvrdnice se izdaju onim studentima koji su odslušali i položili sve ispite, ali i odradili sve ostale obaveze iz studija kako to propisuje Pravilnik o studiranju i Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. Potvrdnica o završenim programima izobrazbe ne izdaju se pojedinačno, niti prije završetka cijelog trogodišnjeg studija.

 

Pomorska nautika, 1. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski I

15

30

-

4

Matematika I

30

30

-

6

Primjena računala

30

30

-

5

Brodska elektrotehnika i elektronika

45

15

-

5

Pomorska meteorologija i oceanologija

30

15

-

4

Stabilitet i konstrukcija broda I

30

30

-

5

Tjelesna i zdravstvena kultura I

-

30

-

1

 

Pomorska nautika, 2. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski II

15

30

-

4

Matematika II

30

30

-

6

Stabilitet i konstrukcija broda II

30

30

-

5

Pomorsko pravo I

30

-

-

3

Brodski energetski sustavi

45

15

-

5

Tehnička mehanika

30

15

-

4

Zaštita mora i morskog okoliša

15

-

-

2

Tjelesna i zdravstvena kultura II

-

30

-

1

 

Pomorska nautika, 3. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski III

15

30

-

4

Sigurnost na moru

45

3

12

5

Terestrička navigacija I

30

15

-

4

Rukovanje teretom I

30

30

-

5

Pomorsko pravo II

45

-

-

3

Pomorske komunikacije

30

45

-

4

Mornarske vještine

-

-

15

2

Medicina za pomorce

30

15

-

3

 

Pomorska nautika, 4. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski IV

15

30

-

4

Elektronička navigacija

45

30

-

5

Terestrička navigacija II

15

30

-

4

Rukovanje teretom II

30

45

-

5

Manevriranje brodom

30

45

-

5

Ekonomika brodarstva

30

-

-

3

Održavanje broda

30

15

-

4

 

Pomorska nautika, 5. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski V

15

15

-

4

Planiranje putovanja

30

30

-

5

Astronomska navigacija

30

26

4

5

Organizacija rada i upravljanje na brodu

30

15

-

5

Suvremene transportne tehnologije

30

15

-

4

Tehnologija putničkog prijevoza

30

11

4

4

Stručna praksa

-

20

10

1

Izborni predmeti

Stručna praksa na brodu

-

-

150

5

 

Pomorska nautika, 6. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski VI

15

15

-

4

Upravljanje sigurnošću i rizik u pomorstvu

45

15

-

4

Plovidbena praksa

-

-

30

2

Autonomni brodovi

45

-

-

4

Tehnologija prijevoza tekućih tereta

30

15

-

5

Navigacijski integrirani sustavi

30

15

-

5

Završni ispit

-

10

-

8