Najave

NASTAVNE BAZE - STRUČNA PRAKSA STUDENTA

Senat Sveučilišta u Splitu donio je PRAVILNIK O STRUČNOJ PRAKSI STUDENATA SVEUČILIŠTA U SPLITU dana 29. ožujka 2017. Stručna praksa u smislu ovog Pravilnika je izborni predmet u okviru svih studijskih programa na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, sveučilišnim studijima sastavnice Sveučilišta u Splitu, a koji se izvodi u prihvatnoj organizaciji ili nastavnoj bazi (trgovačko društvo, javna institucija, jedinica regionalne/lokalne samouprave, neprofitna organizacija i sl.). Stručnoj praksi kao izbornom predmetu pridjeljuje se minimalno 5 ECTS bodova.

 

Stručna praksa obavlja se u prihvatnoj organizaciji ili nastavnoj bazi sukladno posebnom ugovoru o obavljanju stručne prakse sklopljenom između sastavnice i prihvatne organizacije ili nastavne baze.

 

Sastavnica svake godine raspisuje natječaj za stručnu praksu koji se objavljuje na mrežnim stranicama sastavnice nositelja studija. Ako je broj raspoloživih mjesta za obavljanje stručne prakse po studiju/smjeru manji od broja prijavljenih studenata sa studija/smjera provodi se selekcijski postupak.

 

Student kojem je odobrena stručna praksa nakon utvrđenog termina s mentorom iz prihvatne organizacije ili nastavne baze za obavljanje stručne prakse podnosi prodekanu zahtjev za izdavanje uvjerenja o odobrenju obavljanja neplaćene stručne prakse (Uvjerenje). Mentor sa sastavnice može biti isključivo nastavnik koji je nositelj predmeta na studijskom programu kojeg student pohađa.

 

Prije završetka stručne prakse, student u dogovoru s mentorom sa sastavnice dogovara strukturu izvještaja o obavljenoj stručnoj praksi, a koji je obvezno u pisanom obliku, koji obvezno sadrži opis glavnih radnih zadataka koji su obavljeni u okviru stručne prakse te koji obvezno sadrži prijedlog ocjene mentora iz prihvatne organizacije ili nastavne baze.

 

Stručnu praksu opisno ocjenjuje mentor sa sastavnice, uzimajući u obzir prijedlog ocjene mentora iz prihvatne organizacije ili nastavne baze.

 

POPIS NASTAVNIH BAZA PFST:

 

 pasat Pasat d.o.o. 
 sonata Sonata d.o.o.
 pce Pomorski centar za elektroniku d.o.o.
 Bureau Veritas  Bureau Veritas Croatia d.o.o.
 jadroplov  Jadroplov d.d.
 iva shipping  Iva Shipping Ltd.
 socius  Socius d.o.o.
 matadura  Matadura
 koncar  Končar EU
 jadrolinija  Jadrolinija
 komiza  Nautički centar Komiža
marina kastela 88973 Marina Kaštela
hrvatski registar brodova dfcc9 Hrvatski registar brodova
marina trogir 59b5b Marina Trogir
 luka split logo 7dcf7  Luka Split
Lučka uprava Split