NAJAVE

Automatizacija u pomorskom prometu

Kod:
PFE101
Studij/semestar:
  • PN-B - 5. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Nakon odslušanog kolegija studenti će razumijeti osnovne zadatke sustava upravljanja, te razlikovati različite analogne i digitalne senzore. Studenti će nadalje razumjeti rad različitih vrsta aktuatora. Studenti će moći razlikovati načelo otvorenog sustava, načelo kompenzacije i načelo zatvorene petlje. Nadalje, studenti će moći razlikovati i argumentirati primjenu P, I, D, PI, PD i PID regulatora u sustavu upravljanja. Studenti će moći razlikovati upravljanje sustava vođenih vremenom i sustava vođenih događajima. Studenti će moći napraviti jednostavniji program za upravljanje PLC-om uz pomoć ljestvičastih diagrama. Studenti će nadalje znati opisati hijerarhijski distribuirani sustav upravljanja, integrirani navigacijski sustav na brodu.

Kompetencije koje se stječu
Temeljna znanja o principima i tehnikama u upravljanju i regulaciji procesa u pomorskom prometu, upravljanju i vođenju morskih plovnih objekata (površinskih i podvodnih).
Preduvjeti za upis
Matematika II
Sadržaj

Principi i tehnike automatske regulacije i upravljanja. Osnovne komponente regulacijskih i upravljačkih sustava. Sustavi regulacije i upravljanja brodskih procesa (motora, pomoćnih strojeva, brodske električne centrale). Osnove automatskog daljinskog nadzora, upravljanja i zaštite brodskog pogona. Sustavi automatskog upravljanja kursa broda. Sustavi automatske stabilizacije ljuljanja broda. Automatizacija procesa ukrcaja/iskrcaja tereta. Automatizacija procesa čuvanja tereta na brodu. Integrirani sustavi upravljanja brodom i njihovo povezivanje. Trendovi razvoja i perspektive.

Preporučena literatura

1. R. Antonić: Automatizacija broda II, Pomorski fakultet u Splitu, 2007. 2.  R. Antonić: Brodostrojarski simulator PPS2000 – upute za korištenje, VPŠ Split, 2001.

Dopunska literatura

1. Z. Vukić, Lj. Kuljača: Automatsko upravljanje – analiza linearnih sustava, Kigen d.o.o, Zagreb, 2004. 2.  Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, dio 13. Automatizacija, Hrvatski registar brodova, Split, 1994. 3.Thor I. Fossen, Marine Control Systems Guidance, Navigation and Control of Ships, Rigs and Underwater Vehicles, Marine Cybernetics, Trondheim, Norway, 2002. 4. F. EL Hawary: The Ocean Engineering Handbook, CRC Press, 2001.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje