NAJAVE

Zaštita mora i morskog okoliša

Kod:
PFN205
Studij/semestar:
  • PN-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 0 2
Ishodi učenja

Ispitati stanja i komentirati vremenska kolebanja vrijednosti pojedinih veličina u ekosustavu more. Procijeniti važnost i rasčlaniti sve prstene u hranidbenom lancu u moru. Izdvojiti najčešće i najopasnije incidente onečišćenja/ zagađenja mora i morskog okoliša, te s razumijevanjem usporediti onečišćenje, kao blaži oblik oštećenja ekosustava od zagađenja, agresivnog utjecaja opasnih kemikalija i otrovnih tvari. Ispitati načine odvijanja vremenskih procesa, te razlikovati događanja s uljima i drugim tvarima nakon izlijevanja. Stečena znanja pravilno razviti u praktičnu primjenu pri zaštiti mora u smislu prevencije i neposrednog djelovanja nakon mogućih pomorskih nezgoda.

 

 

 

Kompetencije koje se stječu
Temeljna znanja o događanjima s izljevenim uljima i kemikalijama, sustavu obavješćivanja i postupcima u zaštiti mora i obala. Predstaviti sredstva za zaštitu, mogućnosti onečišćenja s plovnih objekata i zakonsku regulativu.
Sadržaj

Procesi s uljima i uljnim izljevima, utjecaj na priobalne djelatnosti, biološki učinci. Sustav obavješćivanja i motrenja, potraga za izljevom i intervencije. Postupci u zaštiti mora, načini čišćenja i uklanjanja ulja i kemikalija iz mora i s obalnog pojasa. Brodovi u opasnosti. Sredstva za zaštitu mora i obala. Sprječavanje zagađenja/onečišćenja s plovnih objekata, spaljivanje otpada i važni brodski dokumenti. Pravna regulativa u zaštiti mora i okoliša, međunarodni propisi. Međunarodna fundacija za naknadu šteta od onečišćenja uljima i propisi Republike Hrvatske o zaštiti mora i morskog okoliša. Razvijanje nacionalnih sustava u djelovanju pri iznenadnim onečišćenjima/zagađenjima mora i okoliša. Organizacija i djelovanje službe za zaštitu mora i morskog okoliša u RH.

Preporučena literatura
  1. Bićanić, Z.: Zaštita mora i morskog okoliša, Split, 2003.
  2. MARPOL konvencija.
Dopunska literatura
  1. Domović, D.: Razvitak nacionalnog sustava za spremnost i djelovanje pri iznenadnim onečišćenjima, Atena, 1996.
  2. Grabovac, I.: Zaštita morskog okoliša i pravo broda na ispuštanje nafte, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, XXV, Split, 1998.
  3. Laws, E. A.: Aquatic Pollution, Introductory Text, University of Hawaii, Hawaii, 1993.International Oil Pollution Compensation Funds, Claims Manual, IMO, 1996.
  4. Zaštita okoliša u pravnom sustavu RH, zbirka propisa, Sabor RH, Zagreb, 1995.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje