NAJAVE

Rukovanje teretom I

Kod:
PFN302
Studij/semestar:
  • PN-B - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 5
Ishodi učenja

Planirani ishodi učenja

1. objasniti pojam prijevoznog kapaciteta broda i definirati ga obzirom na vrstu broda

2. objasniti pojam nosivosti broda i utjecajne čimbenike

3. poznavanje i korištenje brodskih tablica i dijagrama

4. objasniti utjecaj vrste tereta na naprezanje brodske konstrukcije i stabilnost broda

5. definirati obilježja prekrcajne opreme, te sredstava za podlaganje i učvršćivanje tereta

6. objasniti način pripreme brodskih skladišta za prihvat pojedine vrste tereta

7. objasniti određivanje količine ukrcanog / iskrcanog tereta temeljem gaza i poznavanje utjecajnih čimbenika na točnost proračuna

Upoznati, naučiti i osposobiti studente nautičkog smjera vještini rukovanja / ukrcaja / iskrcaja / prekrcaja / prijevoza tereta brodom, kao i numeričko rješavanje zadataka (problema stabiliteta), ovladati i analizirati metode i načina proračuna naprezanja brodske konstrukcije te osiguranja učvršćivanja tereta na brodu u svim fazama transporta morem. Ovladati temeljenim metodama, tehnikama i vještinama prijevoz opasnog i štetnog tereta.

Provoditi sve sigurnosne mjere u planiranju i organizaciji rukovanja teretom, te odvijanju same plovidbe broda s aspekta sigurnosti tereta ukrcanog na brod.

Definirati ISM postupke i SMS sustav broda, te upoznavanje i primjena međunarodnih propisa i standarda, uključujući i najvažnije pomorske konvencije koje se odnose na sigurno rukovanje, slaganje, pričvršćivanje i prijevoz tereta. Omogućiti osposobljenost za samostalno obavljanje poslova temeljne sigurnosti u pomorstvu, prema STCW konvenciji, te s razumijevanjem primjenjivati stečena znanja u praksi.

Kompetencije koje se stječu
Primjena međunarodnih propisa, pravilnika, preporuka i standarda koji se odnose na sigurno rukovanje, slaganje, pričvršćivanje i prijevoz tereta.
Preduvjeti za upis
Poznasvanje broda i tereta
Sadržaj

Okvirni sadržaj kolegija

Uvod u predmet i međunarodni propisi

Prijevozni kapacitet broda

Nosivost broda

Upotreba brodskih tablica

Krcanje broda u slanim, slankastim i slatkim vodama

Naprezanje brodske konstrukcije u eksploataciji

Utjecaja vrste tereta i operacijama s teretom na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda

Obilježja opreme za ukrcaj i iskrcaj tereta, opterećenja i način rada

Obilježja opreme za podlaganje, pričvršćivanje i osiguravanje tereta i proračun sustava učvršćenja

Štete na teretu u pomorskom prijevozu

Priprema brodskih skladišta za ukrcaj tereta

Prijevoz opasnog i štetnog tereta

Određivanje količine ukrcanog/iskrcanog tereta uz pomoć gaza

Nastava iz „Rukovanje tetetom I“ izvodi se na temelju knjiga iz preporučene i dopunske literature navedene u Izvedbenom programu „Rukovanja teretom I“, te priručnika koje ćete po potrebi dobiti od predmetnog nastavnika tijekom izvođenja redovitih predavanja i vježbi, a obuhvaćaju planirane teme iz teoretskog i praktičnog dijela kolegija.

Stećena teorijska znanja, studenti će razraditi tijekom vježbi na simulatorima i aplikativnim programima stabiliteta za specifične tipove brodova.

Pri izvođenju teorijskog i praktičnog dijela nastave, studentima će se prenijeti iskustva nastavnika u pripremi broda za ukrcaj, iskrcaj kao i održavanje sigurnosti broda tijekom putovanja, te pravila (lokalna i međunarodna) koja se obavezno primjenjuju kod prijevoza različitih tereta morem.

 

 

Preporučena literatura

1. Martin A. Rhodes (BSc. Hons), Ship Stability for Mates/Masters, Glasgow College of Nautical Studies, Witherbys Seamanship International Ltd. 2008.

2. Capt. D.R.Derrett, Ship Stability for Masters and Mates, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford, Sixth edition 2006.

3. Barras, C.B.: Ship Stability Notes & Examples,3rd eddition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2006.

4. Antun Kristić, Priručnik iz odabranih poglavlja stabiliteta broda i ukrcaja tereta, Rijeka, 1993.

5. D. J. House: Cargo Work, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1998.

5. Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, uređaji za rukovanje teretom i naprave za dizanje, HRB, 2004.

Dopunska literatura

1. Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 23: Prijevoz tereta, Hrvatski registar brodova, Split 2002.

2. Stork Guide - Stowage and segregation to IMDG Code(Amdt. 34-08), 18th Edition, 31.12.2009.

3. W.J.Dibble, B.Sc. Master Mariner, and P.Mitchell, B.Sc. Master Mariner, Draught Survey,

4. DRAUGHT SURVEY - A Guide to Good Practice, Second Edition, The North of England P&I Association Ltd., UK, 2009.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje