NAJAVE

Tehnologija prijevoza tekućih tereta

Kod:
PFN304
Studij/semestar:
  • PN-B - 5. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 30 5
Ishodi učenja

1. Objasniti i interpretirati specifičnosti tehnologije prijevoza tekućih tereta morem.

2. Poznavati međunarodne propise, pravilnike, preporuke i standarde koji se odnose na tehnologiju prijevoza tekućih tereta.

3. Prepoznavati različite vrste brodova za prijevoz tekućih tereta, njihovu opremu, te potencijalne opasnosti i mjere zaštite.

4. Analizirati i interpretirati postupke rukovanja sa teretom na tankerima (sirova nafta i derivati, kemikalije, ukapljeni plinovi, itd.).

5. Planirati i realizirati ukrcaj/iskrcaj/prijevoz tekućih tereta.

6. Primjenjivati odgovarajuće mjere zaštite u radu s tekućim teretima, te planirati postupke u i zvanrednim okolnostima.

7. Analizirati metode upravljanja brodovima za prijevoz tekućih tereta te njihova karakteristična tržišta.

Kompetencije koje se stječu
Poznavanje specifičnosti tehnologije prijevoza tekućih tereta morem. Poznavanje međunarodnih propisa, pravilnika, preporuka i standarda koji se odnose na tehnologiju prijevoza tekućih tereta. Komercijalno i tehničko upravljanje brodovima za prijevoz tekućih tereta te njihova karakteristična tržišta.
Preduvjeti za upis
Sredstva pomorskog prometa, Tereti u pomorskom preometu, Rukovanje teretom
Sadržaj

Povijesni razvoj prijevoza tekućih tereta morem. Međunarodni propisi, pravilnici, preporuke i standardi koji se odnose na tehnologiju prijevoza tekućih tereta. Načela i postupci prije ukrcaja, ukrcaj, za vrijeme prijevoza i iskrcaja navedenih tereta. Komercijalno i tehničko upravljanje brodovima za prijevoz tekućih tereta te njihova karakteristična tržišta.

Preporučena literatura

1.Komadina, P.: Tankeri, Pomorski fakultet Rijeka, Rijeka, 1994.

2.Martinović D., Stanković P.: Sustav inertnog plina, Pomorski fakultet, Rijeka, 1997.

3.IMO, Tanker familiarization, IMO Model Course 1.01, 2000.

Dopunska literatura

1.Martinović D., Stanković P.: Pranje tankova sirovom naftom, Pomorski fakultet, Rijeka, 1996.

2.Baptist, C: Tanker Handbook for Deck Officers, Brown, Soon, & Ferguson, LTD Glasgow 1993.

3.International Chamber of Shipping: International Safetv Guide for Oil Tankers & Terminals, Witherby & Co. LTD., London 1996.

4.Grupa autora: Prijevoz kemijskim tankerima, Pomorski fakultet, Rijeka, 1997.

5.Grupa autora: Prijevoz ukapljenih plinova morem, Pomorski fakultet, Rijeka, 1992.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje