NAJAVE

Tehnologija luka i terminala

Kod:
PFN306
Studij/semestar:
  • PN-B - 6. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Definirati ulogu lučkog sustava u prometnom i gospodarskom sustavu. Opisati tehničko – tehnološka obilježja lučkih terminala. Analizirati procjene kapaciteta lučkih terminala.

Kompetencije koje se stječu
Sustavni pristup razmatranju tehničkih (fizičkih) elemenata i tehnoloških procesa koji se odvijaju u lukama i na specijaliziranim terminalima. Poseban je naglasak dan na lučku infrastrukturu, suprastrukturu i tehničku eksploataciju lučkih objekata i sredstava, te na različite vrste skladišta. Stjecanje specifičnih znanja iz područja planiranja i organizacije prekrcajnog i skladišnog procesa na brodu i u luci. Izrada tehnološkog lista u skladu s lučkim normama.
Sadržaj

Uvod u kolegij. Pojmovna objašnjenja luke, lučkog sustava, lučkih prekrcajnih sredstava i tehnologije rukovanja teretom. Pojam, vrste i značajke luka. Utjecaj tehnoloških promjena u brodarstvu na razvitak luka i terminala. Uvjeti za planiranje i projektiranje luka i terminala. Osnovni lučko-pomorski objekti. Lučka skladišta. Lučke kopnene prometnice. Tehnološki procesi transporta tereta u luci. Lučke norme i tehnološki list Luke posebne namjene. Riječne luke - pristaništa. Prekrcajna sredstva povremenog djelovanja. Dizalice. Zahvatna sredstva. Specijalizirana prekrcajna postrojenja. Prekrcajni mostovi. Dizala. Prijevozno-prekrcajna sredstva. Teretni sustavi neprekidnog djelovanja. Komparativna analiza primjene različitih prekrcajnih sredstava. Pojmovna objašnjenja i vrste terminala. Planiranje površina za razvitak terminala. Planiranje prekrcajnih sredstava. Višenamjenski i univerzalni terminali: RO-RO; LUF i LASH; LNG i LPG;. Terminali za suhih rasutih tereta, za prekrcaj ugljena i rasute rude. Terminal za prekrcaj drva; južnog voća i prehrambenih proizvoda. Terminal za prekrcaj životinja; za prekrcaj žitarica i fosfata. Terminal za prekrcaj nafte i naftnih derivata. Pomorsko – putnički terminal.

Preporučena literatura

1.   Dundović, Č., Lučki terminali, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2002. 2.   Dundović, Č., Kesić, B., Tehnologija i organizacija luka, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2001. 3.   Jolić, N.: Lučki terminali, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2003.

Dopunska literatura

1.   Bilić, M.: Optimizacija lučkih prekrcajnih procesa uporabom sistemske dinamike, doktorska disertacija, Pomorski fakultet, Rijeka, 2008. 2.   Bruun. P.: Port Engineering Harbor Planning Breakwaters and Marine Terminals. Vol.l Gulf Publishing Company, Houston, 1993. 3.   Dundović, Č.: Model određivanja optimalnog broja dizalica u lukama za generalni teret. Zbornik radova Pomorskog fakulteta u Rijeci, god. 7, 1993. 4.   Dundović,Č., Bilić, M.,Dvornik, J.:Contribution to the development of the simulation model for a seaport in specific operating conditions, Promet, 21, Zagreb, 2009. 5.   Ivaković, Č.: Božičević, D., Smoljić, Lj., Đaković, N.: Osnove vodnog prometa, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1997.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje