NAJAVE

Tehnologija putničkog prijevoza

Kod:
PFN308
Studij/semestar:
  • PN-B - 6. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 5
Ishodi učenja
  1. Objasni međunarodne i nacionalne pravne propise koji se odnose na prijevoz putnika morem i na konstrukcijska obilježja putničkih brodova.
  2. Opisati osnovna tehničko-tehnološka obilježja putničkih brodova kao i prihvatnu opremu za putnike i vozila.
  3. Razlikovati posebnosti putničkih, ro-ro putničkih i vrlo brzih putničkih brodova.
  4. Analizirati kretanja na tržištu usluga koje pružaju brodovi za kružna putovanja.
  5. Objasniti djelatnosti prijevoza u obalnom linijskom prometu različitim vrstama putničkih brodova.
  6. Opisati osnovna tehnička obilježja putničkih i ro-ro putničkih terminala.
Kompetencije koje se stječu
Poznavanje posebnosti prijevoza putnika morem, odnosno korištenja brodova i tehnologija koje su namijenjene ponajprije prijevozu putnika. Poznavanje međunarodnih propisa, pravilnika, preporuka i standarda koji se odnose na prijevoz putnika.
Preduvjeti za upis
Sredstva pomorskog prometa, Organizacija rada i upravljanja na brodu, Tereti u pomorskom prometu
Sadržaj

Povijesni razvoj prijevoza putnika morem. Podjela putničkih brodova. Načela zaštite putnika. Međunarodne konvencije, pravilnici, preporuke i standardi koji se odnose na sigurnost prijevoza putnika morem. Atenska konvencija. Putnički brodovi u obalnoj plovidbi. Putnički brodovi u međunarodnoj plovidbi. Konstrukcijska svojstva putničkih brodova. Putničko teretni brodovi. Vrlo brzi brodovi (HSC). Posebnosti i način upravljanja putničkim i putničko teretnim HSC brodovima. Tehničko upravljanje putničkim i RO-RO putničkim brodovima. Tehnički sustavi i mjere zaštite od onečišćenja. Uvjeti sigurnog boravka u luci. Posada i držanje straže. Održavanje broda. Logistička podrška. Poslovanje putničkih brodova. Vrste i obilježja troškova poslovanja. Fiksni i varijabilni troškovi. Troškovi pogona, lučki troškovi, troškovi posade i održavanja. Ugovaranje prijevoza. Agentura. Ugovor o zakupu broda. Uvjeti linijskog prijevoza. Ugovaranje i prijevoz pod posebnim uvjetima. Obilježja tržišta. Kružna putovanja. Sezonske varijacije. Globalna ponuda i potražnja. Putnički i RO-RO putnički terminali. Prekrcajni kapacitet.

Preporučena literatura

1.   Parker, J. P.: Organizational aspects of passinger ship safety, Fairplay No. 302., 1987. 2.   Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 21.: Prijevoz putnika, HRB, 2004.

Dopunska literatura

1.   G.B.R. Feilden, i dr.: Passenger Transport After 2000 Ad (Technology in the Third Millennium), The Royal Society, London, 1995.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje