NAJAVE

Pomorske agencije i otpremništvo

Kod:
PFN313
Studij/semestar:
  • PN-B - 5. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 15 4
Ishodi učenja

Identificirati i usporediti pojam, podjelu i poslove pomorskih agenata i otpremnika.

Razlikovati prava, obveze i odgovornost pomorskih agenata i otpremnika.

Analizirati ugovor o pomorskoj agenciji i ugovor o otpremi.

Razlučiti ulogu pomorskog agenta i otpremnika u transportnom lancu.

Ustanoviti sličnost/razliku pomorskih agenata i otpremnika.

Analizirati domaće i međunarodne, zakonodavne i autonomne, propise vezane za pravo pomorskih agencija i međunarodno otpremništvo.

Kompetencije koje se stječu
Stjecanje specijalnih stručnih znanja i osposobljenost u poslovima pomorskih agencija i otpremništva. Upoznavanje strukture poslova, zadataka i funkcija pomorskih agenata i otpremnika u transportnom procsu. Ta znanja nisu potrebna samo zaposlenicima u pomorskim agencijama i otpremništvu, već i svima koji su u svojim poslovima usmjereni traženju usluga tih djelatnosti. Cilj kolegija osobito je upoznavanje s pravnim normama koje se odnose na zastupanje i posredovanje upoće, a posebno za pomorske agencije i otpremništvo.
Sadržaj

Izvori prava o zastupanju i posredovanju uopće, te posebno o pomorskom agentu. Osnovni pojmovi. Vrste pomorskih agenata. Nacionalna i međunarodna udruženja pomorskih agenata. Poslovi pomorskih agenata (zastupanje, posredovanje i pomaganje u pomorskom poslovanju). Prava pomorskih agenata. Obveze pomorskih agenata. Odgovornost pomorskih agenata. Pomorski agent i treće osobe. Ugovor o pomorskoj agenciji (stranke, zaključivanje, oblik, bitni elementi, trajanje i prestanak). Organizacija pomorskih agencija. Uloga pomorskih agenata u transportnom lancu. Izvori prava o otpremništvu. Osnovni pojmovi. Vrste otpremnika. Nacionalna i međunarodna udruženja otpremnika. INCOTERMS termini. Osnovni i specijalni poslovi u međunarodnom otpremništvu. Prava otpremnika. Obveze otpremnika. Odgovornost otpremnika. Ugovor o otpremi (stranke, zaključivanje, oblik, bitni elementi, trajanje i prestanak). Uloga otpremnika u transportnom lancu. Suradnja pomorskih agenata i otpremnika.

Preporučena literatura

1. Borčić, V.: Pomorski agent, Rijeka, 1992.

2. Mandić, N.: Pomorske agencije i otpremništvo - bilješke s predavanja, Pomorski fakultet u Splitu, 2012.

3. Zelenika, R.: Međunarodna špedicija, Rijeka, 2000.

4. Zelenika, R.: Špediterovo pravo, Rijeka, 2001.

Dopunska literatura

1. Andrijanić, I. - Aržek, Z. - Prebežac, D. - Zelenika, R.: Transportno i špeditersko poslovanje, Zagreb, 2001.

2. Mandić, N.: Ugovor o pomorskoj agenciji (magistarski rad), Split, 2010.

3. Opći uvjeti poslovanja međunarodnih otpremnika Hrvatske, 2005.

4. Opći uvjeti poslovanja pomorskih agenata Hrvatske, 2009.

5. Pomorski zakonik Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13.

6. Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta, te pravima i obvezama pomorskog agenta, Narodne novine, br. 82/07.

7. Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine, br. 35/05 i 41/08.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje