NAJAVE

Matematika I

Kod:
PFP311
Studij/semestar:
  • PN-B - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 5
Ishodi učenja

1. Poznavati osnovne koncepte teorije skupova;

2. Rješavati zadatke unutar skupova realnih i kompleksnih brojeva;

3. Definirati i opisati elemente linearne algebre (interpretirati rješenja sustava linearnih jednadžbi i matrica, te vektorske algebre i analitičke geometrije);

4. Ispitivati neprekidnost i računati granične vrijednosti funkcija;

5. Analizirati konvergenciju nizova i redova;

6. Primijeniti diferencijalni račun na ispitivanje svojstava realnih funkcija;

7. Opisati svojstva realnih elementarnih funkcija.

Kompetencije koje se stječu
Usvajanje znanja i stjecanje vještina iz onih područja matematike (osnova algebre, matematičke analize i odgovarajućih matematičkih metoda) koja su nužna za praćenje nastavnih programa ostalih kolegija predviđenih nastavnim planom, te za očekivanu primjenu u praksi.
Preduvjeti za upis
Srednjoškolska matematka.
Sadržaj

Skupovi, Realni i kompleksni brojevi, Elementarne funkcije, Neprekidnost i granične vrijednosti funkcija, Beskonačni nizovi i redovi, Diferencijalni račun, Elementi linearne algebre (Matrice, Sustavi linearnih jednadžbi, Vektorska algebra, Analitička geometrija u prostoru).

Preporučena literatura
  1. https://www.pfst.unist.hr/hr/sadasnji-studenti/nastava/nastavni-materijali
  2. Tomašević, M.: Skupovi, brojevi funkcije, VPŠ, 2001.
  3. Tomašević, M.: Diferencijalni račun, VPŠ, 2001.
  4. Tomašević, M.: Matrični i vektorski račun, VPŠ, 1998.
  5. Demidovič, B.P.: Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehnički fakultete, Zagreb, 1995.
Dopunska literatura
  1. Pavković, B.; Dakić, B.: Polinomi, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
  2. Apsen, B.: Riješeni zadaci više matematike 1, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
  3. Ušćumlić, M.; Miličić, P.: Zbirka zadataka iz više matematike I, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje