NAJAVE

Matematika II

Kod:
PFP312
Studij/semestar:
  • PN-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 5
Ishodi učenja

1. Definirati primitivnu funkciju i izračunati neodređeni integral;

2. Interpretirati metode integriranja i primijeniti Newton - Leibnizovu formulu u rješavanju određenih integrala;

3. Prepoznati i riješiti neprave integrale;

4. Primjenjivati određene integrale u izračunavanju površina, duljina luka, obujma i površina rotacijskih tijela;

5. Analizirati i rješavati probleme iz funkcija dviju i više varijabli;

6. Interpretirati rješenje diferencijalnih jednadžbi prvog i drugog reda i objasniti značenje istih.

Kompetencije koje se stječu
Usvajanje znanja i stjecanje vještina iz onih područja matematike (osnova algebre, matematičke analize i odgovarajućih matematičkih metoda) koja su nužna za praćenje nastavnih programa ostalih kolegija predviđenih nastavnim planom, te za očekivanu primjenu u praksi.
Preduvjeti za upis
Odslušan kolegij matematika 1
Sadržaj

Primitivna funkcija i neodređeni integrali. Metode integriranja. Newton - Leibnizova formula. Nepravi integrali. Primjena određenog integrala. Funkcije dviju i više varijabli. Diferencijalne jednadžbe prvog reda. Diferencijalne jednadžbe drugog reda.

Preporučena literatura
  1. https://www.pfst.unist.hr/hr/sadasnji-studenti/nastava/nastavni-materijali
  2. Demidovič, B. P.: Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete, Zagreb, 1995.
  3. Grupa autora: Matematika II dio, Pomorski fakultet Rijeka, 1993.
Dopunska literatura
  1. Apsen, B.: Riješeni zadaci više matematike 2, Tehnička knjiga, Zagreb, 1991.
  2. Ušćumlić, M.; Miličić, P.: Zbirka zadataka iz više matematike I, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
  3. Kurepa, S.: Matematička analiza 1. sv. , Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje