NAJAVE

Primjena računala

Kod:
PFP120
Studij/semestar:
 • PN-B - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 4
Ishodi učenja

1. Obrazložiti matematička, logička i tehnička načela rada računala
2. Razlikovati i opisati značajke komponenti računala
3. Opisati principe rada računalnih mreža
4. Identificirati različite mrežne usluge
5. Razlikovati vrste programske podrške računalu i protumačiti operativni sustav
6. Primijeniti programsku podršku, metode i računalne alate (MS Word i MS Excel) u rješavanju inženjerskih problema iz prakse
7. Razviti algoritam i sastaviti program uporabom konstrukata odabranog programskog jezika
8. Analizirati i interpretirati rezultate testiranja

Kompetencije koje se stječu
Usvajanje znanja o građi i principu rada računala te znanja iz onih područja programske podrške i osnova programiranja koja su potrebna u razumijevanju programskih paketa potrebni u izvršavanju pomorskih procesa. Usvajanje znanja i vještina za uporabu računala u obradi teksta i izradi proračunskih tablica.
Sadržaj
 1. Uvod u primjenu računala u pomorstvu. Temeljni informatički pojmovi.
 2. Matematičko-logičke osnove računala. Brojevni sustavi. Logičke osnove.
 3. Sklopovlje digitalnog računalnog sustava. VON NEUMANN model računala – princip rada računala. Mikroprocesor. Sabirnice.
 4. Memorije računala. Memorija za pohranjivanje podataka.
 5. Ulazno-izlazni međusklopovi. Ulazne jedinice. Izlazne jedinice.
 6. Podatkovna mreža, mreže s ograničenim dosegom – lokalne mreže.
 7. Mreže s velikim dosegom, komunikacijski protokoli i Internet.
 8. Programska podrška računala. Sustavska programska podrška. Operacijski sustav.
 9. Pomoćni programi. Aplikacijska programska podrška. Programski jezici.
 10. Rješavanje problema pomoću računala. Algoritam, kreiranje algoritma.
 11. Elementi algoritma. Tipovi podataka i osnovne operacije.
 12. Opisivanje algoritma. Kontrolne strukture algoritma. Slijed. Grananje i selekcija.
 13. Ponavljanje izvođenje naredbi u algoritmu. Uvjetna petlja. Petlja s brojačem.
Preporučena literatura
 1. Munitić, A., Ristov, Gudelj Bolanča, A., Nadrljanski, M.: Primjena elektroničkih računala, udžbenik, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2007.
 2. Lipljin, N: Programiranje/1, TIVA Tiskara Varaždin, 2004.
Dopunska literatura
 1. Tudor, M.: Primjena elektroničkih računala, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2010.
 2. Grundler, D.: Primijenjeno računalstvo, Graphis, Zagreb, 2000.
 3. Vujin, R.: Zbirka zadataka iz C-a, Školska knjiga, Zagreb,1995.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje