NAJAVE

Pomorsko pravo I

Kod:
PFP128
Studij/semestar:
  • PN-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 0 3
Ishodi učenja

Identificirati, razlikovati i usporediti morske pojaseve sukladno međunarodnom pravu mora.

Kategorizirati vrste plovnih objekata.

Razlikovati temeljne pojmove pomorskog upravnog prava.

Raščlaniti organizaciju službe sigurnosti plovidbe i inspekcijski nadzor.

Razlučiti prava i obveze iz radnopravnih odnosa pomoraca.

Analizirati domaće i međunarodne propise međunarodnog prava mora, pomorskog upravnog prava i pomorskog radnog prava.

Kompetencije koje se stječu
Obavljanje pomorskoupravnih formalnosti prilikom dolaska, boravka i isplovljenja iz luke. Državnopravni položaj broda. Udovoljavanje (međunarodnim) uvjetima o sigurnosti plovidbe, posebice o zaštiti ljudskog života na moru. Poznavanje položaja zapovjednika broda i drugih članova posade, te svih osoba koje djeluju u pomorstvu.
Sadržaj

Pojam, podjela, značenje i vrela pomorskog prava. Ujednačenje pomorskog prava. Podjela pomorskopravne materije. Pojam međunarodnog prava mora. Pravo mora kroz povijest. Međunarodna konvencija UN o pravu mora, 1982. Međunarodno pravo mora u ratu. Pravni pojam broda, vrste brodova i individualizacija broda. Organizacija službe sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Pomorsko dobro i koncesije. Luke. Red u lukama. Plovidba. Peljarenje. Utvrđivanje sposobnosti broda (brodice, jahti) za plovidbu. Utvrđivanje sposobnosti za uporabu plutajućih objekata. Brodske isprave i knjige. Inspekcijski nadzor. Posada broda-općenito i podjela službi na brodu. Prava i obveze članova posade. Upravne (javne) ovlasti zapovjednika broda. Zapovjednikove obveze glede sigurnosti broda i plovidbe. Pravni pojam broda, vrste brodova i individualizacija broda. Brod u imovinskom pravu. Osobe u imovinskom pravu. Ograničenje odgovornosti vlasnika broda (brodara).

Preporučena literatura

1. Grabovac, I. - Petrinović, R.: Pomorsko pravo - pomorsko javno, upravno i radno pravo, Split, 2006.

2. Pavić, D.: Pomorsko imovinsko pravo, Split, 2006.

Dopunska literatura

1. Barić Punda, V. - Rudolf, D. ml.: Pravo mora, Split, 2007.

2. Bolanča, D.: Pravni status morskih luka kao pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj, Split, 2003.

3. Grabovac, I.: Suvremeno hrvatsko pomorsko pravo i Pomorski zakonik, Split, 2005.

4. Luttenberger, A.: Pomorsko upravno pravo, Rijeka, 2005.

5. Milošević Pujo, B. - Petrinović, R.: Pomorsko pravo za jahte i brodice, Split, 2008.

6. Pomorski zakonik Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje