NAJAVE

Trgovačko pravo

Kod:
PFP132
Studij/semestar:
  • PN-B - 6. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 0 3
Ishodi učenja

Nakon uspješnog savladavanja kolegija student će se vješto koristiti pravnim vrelima, znat će analizirati i definirati osnovne pojmove trgovačkog prava, razlikovat će trgovačka društva i znati učinkovito sudjelovati u pravnim poslovima iz domene trgovačkog prava, uključujući sklapanje niza ugovora (ugovor o prodaji, zajmu,  zakupu, prijevozu, nalogu...), kao i znanje o mogućim posljedicama sklapanja nepovoljnih ugovora, te će biti u stanju praktično primijeniti stečena znanja.

Kompetencije koje se stječu
Poznavanje pravnih vrela i norma trgovačkog statusnog i ugovornog prava, te Međunarodnog trgovačkog prava. Pravna osnova za rad u trgovačkim društvima, državnim i javnopravnim subjektima. Znanje iz Trgovačkog prava za sudjelovanje u međunarodnoj utakmici.
Sadržaj

Izvori trgovačkog prava. Osnovni pojmovi. Temeljna obilježja trgovačkih društava. Tvrtka, predmet poslovanja, sjedište, zastupanje, trgovački registar. Trgovačka društva: Javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničarsko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću. Osnove obveznih odnosa: načela, nastanak obveza, učinci obveza, prestanak obveza, vrste obveza. Ugovori: prodaja. Razmjena. Zajam. Zakup. Prijevoz. Nalog. Komision. Ugovor o trgovinskom zastupanju. Posredovanje. Otprema. Ostava. Ugovor o kontroli robe i usluga. Ugovor o organiziranju putovanja. Posrednički ugovor o putovanju. Ugovor o alotmanu. Osiguranje. Zalog. Jamstvo. Upućivanje. Nagodba. Vrijednosni papiri. Uvjeti i učinci oslobađanja dužnika od preostalih obveza. Primjena mjerodavnog prava i nadležnost sudova. Arbitraža: pojam. Arbitražni sud. Arbitražni Postupak. Pravorijek. Priznanje i ovrha pravorijeka. Zaštita potrošača: opće odredbe. Prodaja proizvoda i pružanje usluga. Oglašavanje proizvoda i usluga. Nositelji zaštite potrošača. Inspekcijski nadzor.

Preporučena literatura

1.   Perkušić. A.: Trgovačko pravo, PF Split, 2004.

2.   Pavić, D.: Trgovačko pravo I, Pomorski fakultet, Split, 1998.

Dopunska literatura

1.   Lukšić, B.: Trgovačko pravo, Veleučilište u Splitu, 1990.

2.   Gorenc, V.: Osnove prava trgovačkog ugovora, vrijednosnih papira i društva, Slakoper, Zagreb, 2003.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje