NAJAVE

Pomorska geografija

Kod:
PFP138
Studij/semestar:
  • PN-B - 6. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 0 3
Ishodi učenja

Kategorizirati temeljna geografska obilježja pojedinih važnih svjetskih zemljopisnih regija. Komentirati i razlučiti njihove uloge i položaj u svjetskom robnom prometu. Rasčlaniti čimbenike i veličine koje neposredno opisuju geoprometne vrijednosti pojedinih zemalja. Usporediti međusobne vrijednosti i manjkavosti pojedinih robnih tokova, te pokušati predvidjeti i procijeniti kratkoročna kolebanja u prijevozu pojedinih roba na različitim plovidbenim rutama, uvjetovana promjenama geopolitičkih odnosa. Izgraditi sposobnost dosljedne primjene znanja u planiranju pomorskih aktivnosti, te osmisliti najkvalitetnija mjerila pri donošenju rješenja u izboru plovidbenih putova, glede opće sigurnosti plovidbe.

Kompetencije koje se stječu
Razumijevanje i poznavanje značajka i važnosti geoprometnog položaja pojedinih zemalja i svjetskih regija glede svjetskih pomorskih putova, razvoja njihova brodarstva i organizacije glavnih luka, mjesta i uloge u međunarodnom robnom prometu i zakonitosti razmještaja, te dinamike glavnih robnih tokova na svjetskom pomorskom tržištu.
Sadržaj

Ciljevi i zadaci zemljopisa za pomorstvo. Temeljni prirodni uvjeti i društvenogospodarski čimbenici u razvitku pomorstva. Luke, položaj i razvitak. Litoralizacija. Brodarstvo, brodogradnja, ribarstvo i nautički turizam. Promjene u pomorstvenom ocjenjivanju pojedinih dijelova svjetskog mora. Hrvatska: morfometrija, položaj, geomorfologija, otočni sustav, prirodnozemljopisna obilježja obale, otoka i primorja. Stanovništvo, gospodarski razvitak, pomorsko nasljeđe, geopolitički uvjeti i međunarodno okružje. Hrvatske luke, brodarstvo, brodogradnja, ribarstvo i nautički turizam. Pomorsko-zemljopisni predjeli na Svijetu: raspodjela kopna i mora, obalna razvedenost, hidrometeorologija, rudna ležišta, stanovništvo i društvenogospodarski razvitak. Sredozemlje. crnomorske zemlje sa zemljema u gravitacijskom zaleđu, Atlantska pročelja, Ruska federacija i kaspijsko srednjoazijske zemlje, Pacifička pročelja i Oceanija. Indijski ocean. Zemlje na Crvenom moru i u Perzijskom zaljevu. Austral-azijsko sredozemlje. Plovni putovi i navigacijski teška područja. Robne skupine na svjetskom pomorskom tržištu – pomorski robni promet.

Preporučena literatura
  1. Bićanić, Z.: Pomorski zemljopis, skripta.
  2. Stražičić, N.: Pomorski geografija Svijeta, ŠK, Zagreb, 1996.
Dopunska literatura
  1. Stražičić, N.: Pomorski geografija Hrvatske, (u tisku).
  2. Blažević, I.: Turistička geografija Hrvatske, Pedagoški fakultet, Pula, 1996.
  3. Kurtek, P.: Robne grupe na svjetskom tržištu, ŠK, Zagreb, 1982.
  4. Zec, D.: Planiranje pomorske plovidbe, Pomorski fakultetu Rijeci, Rijeka, 1997.
  5. Ship’s Routeing, 7thedition, IMO, London, 1999.
  6. Lloyd’s Maritime Atlas of World Ports and Shipping places, London, 2000.
  7. Zemljopisni atlasi, zemljovidi, publikacije, statistički godišnjaci UN, Internet adrese.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje