NAJAVE

Pomorski engleski I

Kod:
PFP171
Studij/semestar:
  • PN-B - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 4
Kompetencije koje se stječu
Stjecanje temeljnih i specijalističkih jezičnih znanja i vještina radi osposobljavanja studenata za stjecanje, svjedodžbi i ovlaštenja za časnika palubne straže na brodovima od 500 BT i većim, 1. časnika palube na brodovima od 3000 BT i većim te zapovjednika broda od 3000 BT i većim (prema zahtjevima iz konvencije STCW 1995 s izmjenama i dopunama) – engleski kaojezik službene komunikacije u svjetskom pomorstvu. Podizanje razine znanja 'pomorskog engleskog' i 'općeg engleskog' jezika. Stjecanje komunikacijske sposobnosti studenta na engleskom jeziku u cilju ostvarivanja sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša. Komunikacijsko osposobljavanje studenta za prezentiranje pomorskih tema na engleskom jeziku. Poticanje i razvijanje kognitivnihsposobnosti studenata, kao i razvijanje osnovnih četiriju jezičnih vještina: čitanje, slušanje, pisanje i govor.Razvijanje vještina istraživanja, sposobnosti prikupljanja, organiziranja i kritičkog evaluiranja informacija.
Sadržaj

Sadržaj kolegija u skladu je sa zahtjevima STCW konvencije. Kolegij povezuje stručni leksik bitan za zanimanje s opće uporabnim engleskim jezikom. Stručni tekstovi: Ships and Ship Terms, Ship Design and Construction, Structural Members of a Ship, Ship's Equipment, Types of Ships, The Merchant Ship and Its Organisation, Ship's measurement (directions, displacement, GRT, NT, DT, length & breadth, height & draft)Meteorology, Currents, Tides, The Ports of Rijeka and Split, Cargoes, Cargo-Handling Equipment, Loading a Vessel, Safety at sea, Personal survival, Safety equipment; Fire fighting, Emergency Procedure; Marine environment protection Gramatika: Auxiliaries and modal auxiliaries Tenses and aspect: simple present, present continuous, simple past, past continuous, present perfect, present perfect continuous, past perfect, future; Parts of speech: nouns - countable & uncountable, abstract and collective; plural; Articles; Adjectives – comparison; Adverbs – position of adverbs.

Preporučena literatura
  1. Pritchard, B. 1995.Maritime English 1, Školska knjiga, Zagreb
  2. Standard Marine Communication Phrases, Školska knjiga, Zagreb (u tisku)
Dopunska literatura
  1. Carić, T., i Plančić, B.,(2008.):Englesko-hrvatski pomorski slikovni rječnik/English-Croatian Picture Dictionary, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split.
  2. Kluijven, P. van (2003) International Maritime English Programme, Alk & Heinen, Alkmaar
  3. Pritchard B. Hrvatsko-engleski rječnik pomorskog nazivlja, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
  4. Luzer J., Spinčić A. Gramatička vježbenica engleskog jezika za pomorce, Rijeka, 1994.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje