NAJAVE

Pomorski engleski II

Kod:
PFP172
Studij/semestar:
  • PN-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Kompetencije koje se stječu
Stjecanje temeljnih i specijalističkih jezičnih znanja i vještina radi osposobljavanja studenata za stjecanje, svjedodžbi i ovlaštenja za časnika palubne straže na brodovima od 500 BT i većim, 1. časnika palube na brodovima od 3000 BT i većim te zapovjednika broda od 3000 BT i većim (prema zahtjevima iz konvencije STCW 1995 s izmjenama i dopunama) – engleski kaojezik službene komunikacije u svjetskom pomorstvu. Podizanje razine znanja 'pomorskog engleskog' i 'općeg engleskog' jezika. Stjecanje komunikacijske sposobnosti studenta na engleskom jeziku u cilju ostvarivanja sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša. Komunikacijsko osposobljavanje studenta za prezentiranje pomorskih tema na engleskom jeziku. Poticanje i razvijanjekognitivnihsposobnosti studenata, kao i razvijanje osnovnih četiriju jezičnih vještina: čitanje, slušanje, pisanje i govor.Razvijanje vještina istraživanja, sposobnosti prikupljanja, organiziranja i kritičkog evaluiranja informacija.
Sadržaj

Sadržaj kolegija u skladu je sa zahtjevima STCW konvencije. Kolegij povezuje stručni leksik bitan za zanimanje s opće uporabnim engleskim jezikom. Stručni tekstovi: Loading a Vessel, Leaving the Dock, Under Way, Meeting Heavy Weather, Arriving at a Port, At Anchor, Berthing, An Introduction to Navigation, The Navigating Bridge, Electronic Aids to Navigation, Sea Charts, Obtaining a Ship's Position, Astronomical Navigation, The Marine Radar, Integrated Navigation System, Safety at Sea, Collision Rules, Points of Sailing, Boyage System, Communication at sea. Gramatika: Passive; Modal verbs; Parts of speech: Verbs: Participles, Gerunds, Infinitives, ; Clauses – main clauses; Relative clauses; Sentences – questions, negative forms, Sentence structure, Phrasal Verbs; Word formation; Derivation. Prefixes, Suffixes; Phrasal verbs; Collocations, Compounds; Conditionals; Metaphors.

Preporučena literatura
  1. Pritchard, B. 1995.Maritime English 1, Školska knjiga, Zagreb
  2. Standard Marine Communication Phrases, Školska knjiga, Zagreb, (u tisku)
Dopunska literatura
  1. Carić, T., i Plančić, B.,(2008.):Englesko-hrvatski pomorski slikovni rječnik/English-Croatian Picture Dictionary, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split.
  2. Kluijven, P. van (2003)International Maritime English Programme, Alk & Heinen, Alkmaar
  3. Pritchard B.Hrvatsko-engleskirječnikpomorskognazivlja, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
  4. Luzer J., Spinčić A.Gramatičkavježbenicaengleskogjezikazapomorce, Rijeka, 1994.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje