NAJAVE

Pomorski engleski III

Kod:
PFP177
Studij/semestar:
  • PN-B - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 30 4
Kompetencije koje se stječu
Unapređivanje razine znanja 'pomorskog engleskog' i 'općeg engleskog' jezika. Stjecanje temeljnih i specijalističkih jezičnih znanja i vještina radi osposobljavanja za stjecanje svjedodžaba i ovlaštenja za časnika palubne straže na brodovima od 500 BT i većim, 1. časnika palube na brodovima od 3000 BT I većim te zapovjednika broda od 3000 BT i većim (prema zahtjevima iz konvencije STCW 1995 s izmjenama i dopunama) – engleski kao jezik komuniciranja u svjetskom pomorstvu stjecanje komunikacijske sposobnosti studenta na engleskom jeziku u cilju ostvarivanja sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša ovladavanje jezičnim znanjima i vještinama radi osposobljavanja za učenje, stjecanje znanja i praćenje tehnološkog razvitka svjetskog pomorstva, pomorskog prava te ekonomike brodarstva i luka komunikacijsko osposobljavanje studenta za prezentiranje pomorskih tema na engleskom jeziku razvijanje osnovnih četiriju jezičnih vještina: čtanje, slušanje, pisanje i govor; pticanje i razvijanje kognitivnih sposobnosti studenata, razvijati intelektualne sposobnosti kritičkog mišljenja i kreativnost u analiziranju, interpretiranju i evaluiranju informacija, razvijati sposobnost rada u grupi.
Preduvjeti za upis
Engleski jezik I i II
Sadržaj

Sadržaj kolegija u skladu je sa zahtjevima STCW Konvencije IMO-a 1995. Stručni tekstovi: Modern Shipping Technology, International Regulations for Preventing Collisions at Sea, Break Bulk Cargo, Timber, Cargo Damage and Claims, Shipping Procedure, Receiving Cargo, Delivering Cargo, Functions of the B/L, Types of B/L Gramatika: Word building, Compounds, Position of adverbs, The perfect aspect, Expressing obligation, Relative Clauses, Conditionals and Wish, Time Clauses, Participle Clauses, Expressing Concession, Cause, Reason, Reported Speech, Modals in the Past.

Preporučena literatura
  1. B. Pritchard: Ship’s Business in English, Pomorski fakultet, Rijeka, 1994.
  2. Kluijven, P. Van: International Maritime English Programme, Alk & Heinen, Alkmaar, 2003.
  3. Standard Marine Communication Phrases, Školska knjiga, Zagreb
Dopunska literatura
  1. Eastwood J.: Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, 2003.
  2. Pritchard B.: Hrvatsko-engleski rječnik pomorskog nazivlja, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
  3. Tekstovi iz odabrane bibliografije i stručnih publikacija i časopisa kao što su Notices to Mariners, Maritime Reporter, Marine Technology itd.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje