NAJAVE

Pomorski engleski IV

Kod:
PFP178
Studij/semestar:
  • PN-B - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 30 4
Kompetencije koje se stječu
Unapređivanje razine znanja 'pomorskog engleskog' i 'općeg engleskog' jezika. Stjecanje temeljnih i specijalističkih jezičnih znanja i vještina radi osposobljavanja studenata za stjecanje, svjedodžbi i ovlaštenja za časnika palubne straže na brodovima od 500 BT i većim, 1. časnika palube na brodovima od 3000 BT i većim te zapovjednika broda od 3000 BT i većim (prema zahtjevima iz konvencije STCW 1995 s izmjenama i dopunama) – engleski kaojezik službene komunikacije u svjetskom pomorstvu. Podizanje razine znanja 'pomorskog engleskog' i 'općeg engleskog' jezika. Stjecanje komunikacijske sposobnosti studenta na engleskom jeziku u cilju ostvarivanja sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša. Komunikacijsko osposobljavanje studenta za prezentiranje pomorskih tema na engleskom jeziku. Poticanje i razvijanjekognitivnihsposobnosti studenata, kao i razvijanje osnovnih četiriju jezičnih vještina: čitanje, slušanje, pisanje i govor. Razvijanje vještina istraživanja, sposobnosti prikupljanja, organiziranja i kritičkog evaluiranja informacija.
Sadržaj
Sadržaj kolegija u skladu je sa zahtjevima STCW Konvencije IMO-a 1995. Stručni tekstovi: Navigation: astronomical, electronic (GPS), Safety at Sea and Environmental Protection, Search and Rescue, Charter Parties, Notice of Readiness, Sea Protest, Procedure on Arrival at a Port, Procedure on Departure from a Port, Shipmaster's Report, Vessel Accidents, Marine Insurance, General Average and York-Antwerp Rules, Standard Form of Salvage Agreement, Salvage Claims, Pomorački dokumenti: svjedodžbe po STCW-u, pomorske knjižice, ugovori o ukrcaju pomoraca, Business Communication (Telexes, Cablegrams, Radiograms, e-mail etc.). Gramatika: Collocations, Word forms, Use of Articles, Continuous Aspect; Negative prefixes, Writing styles, Participle Clauses, Expressing habit, Concession, Cause, Reason, Reported Speech, Modals in the Past.
Preporučena literatura
  1. Pritchard, B.:Ship’s Business in English, Pomorski fakultet, Rijeka, 1994.
  2. Kluijven, P. Van:International Maritime English Programme, Alk & Heinen, Alkmaar, 2003.
  3. Standard Marine Communication Phrases, Školska knjiga, Zagreb.
Dopunska literatura
  1. Eastwood, J.:Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, 2003.
  2. Pritchard, B.:Hrvatsko-engleski rječnik pomorskog nazivlja, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
  3. Tekstovi iz odabrane bibliografije i stručnih publikacija i časopisa kao što su «Notices to Mariners», «Maritime Reporter», «Marine Technology» itd.