NAJAVE

Ekonomika brodarstva

Kod:
PFP202
Studij/semestar:
  • PN-B - 5. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 0 3
Ishodi učenja

Opisati ulogu brodarstva u gospodarstvu. Definirati podjele vozarina i troškova u poslovanju brodara. Razlikovati tehnike zapošljavanja, ugovore, obveze i troškove, optimizacija poslovanja i komercijalni rizici; optimizacija prijevoznih sposobnosti broda.

Kompetencije koje se stječu
Upoznavanje s osnovnim pojmovima ekonomike brodarstva. Obrazovanje i pripremljenost za polaganje ispita prema programima IMO-a.
Sadržaj

Prijevozna djelatnost morskog brodarstva: definicije i značenja, obujam i prijevozni pravci prijevoza bulkerskog, tankerskog i linijskog brodarstva, putnički promet morem. Organiziranje prijevoznih djelatnosti morskog brodarstva: organiziranje poduzeća i prijevoza u bulkerskom, tankerskom i linijskom brodarstvu, organizacija putničkog brodara. Vozarinska tržišta: potražnja i ponuda prijevoza morem, podjela vozarinskih tržišta, formiranje vozarina na bulkerskom, tankerskom i linijskom tržištu, fluktuacije vozarina i pokazatelji tih fluktuacija (vozarinski indeksi). Troškovi iskorištavanja brodova: podjele troškova i analiza troškova. Optimizacija iskorištavanja brodova: tehnika zapošljavanja, ugovori, obveze i troškovi, optimizacija poslovanja i komercijalni rizici; optimizacija prijevoznih sposobnosti broda.

Preporučena literatura
  1. Batalić, M.: Ekonomika brodarstva I., (autorizirana predavanja), VPŠ, Split, 2003.
  2. Kesić. B.: Ekonomika brodarstva, VPŠ, Rijeka, 2001.
Dopunska literatura
  1. Chrzanowski, I.: An introduction to Shipping Economics, 1985.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje