NAJAVE

Menadžment u brodarstvu i lukama

Kod:
PFP206
Studij/semestar:
  • PN-B - 6. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 15 4
Ishodi učenja

Definirati temeljne pojmove u marketingu i menadžmentu. Opisati organizacije u upravljanju brodovima i lukama. Analizirati lučke naknade i tarife, prihode luke,troškove u lučkom poslovanju, proizvodnost rada i ekonomičnost poslovanja

Kompetencije koje se stječu
Poznavanje lučkog poslovanja i upravljanja. Poznavanje rada brodarskog poduzeća i njegove razvojne politike. Poznavanje menadžerskih tehnika procjene i odlučivanja. Poznavanje timskog rada i koordinacije s posebnim naglaskom na analizu i sagledavanje složenosti sustava.
Sadržaj

Međunarodni pomorski promet i luke. Carinski režim. Tarife i tarifna politika. Razvojno planiranje lučkog sustava. Metodologija razvojnog planiranja luka. Prognoza lučkog prometa. Financijsko i ekonomsko vrednovanje plana. Vrste razvojnih planova. Dugoročni, srednjoročni i kratkoročni planovi. Osnovi organizacije rada u luci. Isprave u lučkom poslovanju. Ekonomski pokazatelji uspješnosti poslovanja. Utvrđivanje vrijednosti lučke usluge. Troškovi pomorskog prijevoza. Definicija troška i utroška. Vrste troškova u morskom brodarstvu. Fiksni i varijabilni troškovi. Granični troškovi. Model ukupnih troškova putovanja broda. Optimizacija troškova putovanja broda.Pokazatelji uspješnosti poslovanja u morskom brodarstvu. Produktivnost rada. Ekonomičnost poslovanja. Rentabilnost poslovanja. Lučke naknade i tarife, prihodi luke. Troškovi u lučkom poslovanju. Proizvodnost rada. Ekonomičnost poslovanja. Rentabilnost poslovanja. Ekonomika morskog brodarstava. Definicija, predmet istraživanja, aplikacija znanstvenih i teoretskih spoznaja u praksi. Kalkulacije. Mjerenje poslovnog rezultata. Formiranje vozarina u morskom brodarstvu. Pojam i vrste vozarina. Značajke i formiranje vozarina u pojedinim vrstama djelatnosti morskog brodarstva.

Preporučena literatura

1.   B., Glavan: Pomorski brodar, Pula, 1984. 2.   Č., Dundović, B. Kesić: Tehnologija i organizacija luka, Rijeka, 2001.

Dopunska literatura

1.   M., Buble: Management, Split, 2000.A. E. Branch: Elements of Port Operation and Managemnent, London, 1986. 2.   R. W. Stuchery: General Aspect of Port Management, Bremen, 1990. 3.   P. M. Alderton: Port Management and operations, London, 1999.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje