NAJAVE

Brodska elektrotehnika i elektronika

Kod:
PFE202
Studij/semestar:
  • PN-B - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Nakon odslušanog kolegija studenti će biti sposobni razumijeti temeljne zakonitosti u istosmjernim strujnim krugovima, elektrostatici, magnetizmu i izmjeničnim strujnim krugovima. Studenti će se upoznati sa osnovama električnih strojeva i električne distribucije na brodu. Studenti će moći razlikovati i razumjeti principe rada elektroničkih elementata i osnovnih sklopova, te će se upoznati sa osnovama pomorskih radiokomunikacija. Studenti će moći razlikovati načine širenja elektromagnetskih valova kroz troposferu, ionosferu.

Kompetencije koje se stječu
Temeljne zakonitosti u istosmjernim strujnim krugovima, elektrostatici, magnetizmu i izmjeničnim strujnim krugovima te osnovama elektroničkih elementata i sklopova, te osnova pomorskih radiokomunikacija. Uskalađeno s IMO model course 1.25, IMO model course 7.01, M.C. 1.25. IMO reference: R6-Reg. IV/10 (p), R6-Reg. IV/10(s), II-1/44, II-1/42, II-1/43, R3 – p.4 (Competence 1.10 IMO Reference).
Sadržaj

Osnovni pojmovi o elektricitetu. Osnovne fizikalne veličine. Temeljne sastavnice strujnih krugova. Istosmjerni strujni krugovi. Snaga i rad električne struje. Jouleov zakon. Primjene: grijači, rastalni osigurači, bimetali, žarulje. Brodska rasvjeta. Brodski kabeli. Prolaz električne struje kroz plinove i tekućine. Primarni i sekundarni kemijski izvori električne energije. Primjena, smještaj i održavanje kemijskih izvora električne energije na brodovima. Osnovne magnetske veličine i zakonitosti. Elektromagnetska indukcija. Izmjenične struje. Trofazni sustavi. Izvori i trošila električne energije na brodu. Istosmjerni i izmjenični električni strojevi. Distribucija električne energije na brodu. Pasivne i aktivne elektroničke komponente. Elektroničke cijevi za vrlo visoke frekvencije. Osnove pomorskih komunikacija. Propagacija elektromagnetskih valova. Modulacije. Antene.

Preporučena literatura
  1. I. Kuzmanić: Brodska elektrotehnika i elektronika, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2006.
  2. D. Kezić: Osnove radiotehnike za pomorske nautičare, Skripta - www.pfst.hr/nastavni materijali, Split 2008.
  3. I. Kuzmanić, I. Vujović: Osnove elektrotehnike - Zbirka riješenih zadataka, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2005.
  4. I. Vujović, I. Kuzmanić: Brodska elektrotehnika i elektronika - Repetitorij s upitama za laboratorijske vježbe, Visoka pomorska škola u Splitu, Split, 2005.
Dopunska literatura
  1. V. Pinter: Osnove elektrotehnike - knjiga prva i druga, Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.
  2. I. Kuzmanić, R. Vlašić, I. Vujović: Elektrotehnički materijali, Visoka pomorska škola u Splitu, Split, 2001.
  3. J. Payne, The Marine Electrical & Electronics Bible – A Practical –handbook for Cruising Sailors, Adlard Coles Nautical, London, 2007.
  4. J. A. Edminister, Theory and Problems of Electric Circuits, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, New York, 1983.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje