NAJAVE

Tehnička mehanika

Kod:
PFS100
Studij/semestar:
 • PN-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja
 1. Objasniti temeljne pojmove, zakone i metode mehanike čvrstih tijela i tekućina, te važnost njihove primjene u pomorskoj tehnici.
 2. Definirati osnove statike krutih i elastičnih tijela (ravninski i prostorni sustavi sila i momenata, ravnoteža, gredni i rešetkasti nosači, trenje, geometrijske karakteristike presjeka, naprezanja i deformacije elemenata pomorskih konstrukcija).
 3. Analizirati jednostavne primjere nosivih elemenata pod različitim vrstama opterećenja, te utvrditi naprezanja i deformacije.
 4. Definirati i razumjeti osnovne kinematičke karakteristike gibanja (položaj, brzina i ubrzanje) tijela u različitim koordinatnim sustavima.
 5. Analizirati jednostavne primjere kinematike translacije, rotacije i ravninskog gibanja tijela.
 6. Definirati i razumjeti osnove dinamike gibanja tijela u različitim koordinatnim sustavima. Objasniti pojmove rada, snage, energije, impulsa, količine gibanja, momenta količine gibanja te geometrije masa.
 7. Analizirati jednostavne primjere dinamike translacije, rotacije i ravninskog gibanja tijela.
 8. Definirati i razumjeti osnovna svojstva i statiku tekućina. Objasniti pojmove hidrostatičkog i hidrauličkog tlaka, uzgona i stabilnosti plivanja.
 9. Navesti i pravilno tumačiti osnovne zakone dinamike idealnih i realnih tekućina. Objasniti vrste strujanja tekućine te primjenu jednadžbi kontinuiteta i Bernoullija pri istjecanju i protjecanju sa i bez gubitaka.

Stvoriti preduvjete za razumijevanje i usvajanje novih znanja u drugim predmetima studija.

Kompetencije koje se stječu
Poznavanje temeljnih zakona i metoda mehanike te njihova primjena u razmatranju djelovanja sila i njihovog utjecaja na gibanja i stanja tijela. Razvijanje jednostavnog i logičnog načina razmišljanja studenata pri analizi i rješavanju praktičnih inženjerskih zadaća u pomorstvu. Pri tome se posebna pažnja usmjerava na razumijevanje mehaničkih problema pri opterećenju, naprezanju i gibanju broda te u radu strojnih i energetskih sustava.
Sadržaj

Uvod, zadatak, elementi i osnovni zakoni mehanike. Statika krutih tijela. Osnovni pojmovi i aksiomi statike. Statika čestice. Moment sile. Spreg sila. Redukcija sila. Ravnoteža sila. Trenje klizanja i kotrljanja. Gredni i rešetkasti nosači. Geometrijske značajke tijela i površina. Statika elastičnih tijela (čvrstoća). Naprezanja i deformacije. Hookeov zakon. Aksijalno opterećenje. Smicanje. Uvijanje. Savijanje. Izvijanje. Kinematika. Kinematika čestice. Pravocrtno i krivocrtno gibanje. Kinematika krutog tijela. Translacija. Rotacija oko nepomične osi. Ravninsko gibanje. Dinamika. Dinamika čestice. Jednadžbe gibanja. D´Alembertov princip. Rad i snaga. Kinetička i potencijalna energija. Impuls i količina gibanja. Moment količine gibanja. Dinamika krutog tijela. Geometrija masa. Translacija. Rotacija oko nepomične osi. Ravninsko gibanje. Mehanika fluida. Hidrostatika. Tlak i hidrostatički uzgon. Hidrodinamika. Osnovne jednadžbe. Istjecanje i protjecanje.

Preporučena literatura
 1. Kulenović, Z.: Tehnička mehanika za pomorce, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2013.
 2. Kulenović, Z.: Mehanika krutih tijela, Odjel za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu, Split 2002.
 3. Kulenović, Z.: Čvrstoća materijala, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2010.

 

Dopunska literatura
 1. Muftić, O.: Mehanika I, Tehnička knjiga, Zagreb 1991.
 2. Jecić, S.: Mehanika II, Tehnička knjiga, Zagreb 1989.
 3. Pečornik, M.: Tehnička mehanika fluida, Školska knjiga, Zagreb 1989.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje