NAJAVE

Sredstva pomorskog prometa I

Kod:
PFS122
Studij/semestar:
 • PN-B - 1. semestar
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 5
Ishodi učenja

1. objasniti razvoj brodova kroz povijest, te poznavanje međunarodni propisi o konstrukciji brodova

2. objasniti načine i vrste gradnje brodova, elemente uzdužne i poprečne čvrstoće broda, te poznavanje strukturnih elementa broda

3. objasniti sustavi tereta, brodska oprema za rukovanje teretom

4. poznavanje i korištenje glavnih mjera i dimenzija broda

5. poznavanje i korištenje različitim brodskim nacrtima i planovima/p>

6. objasniti podjelu brodova prema različitim kriterijima

7. definirati i objasniti podjelu brodova prema: namjeni, vrsti tereta, kategorijama plovidbe, materijalu gradnje, prirodi prijevozne službe, itd.

8. definirati i objasniti tehnička i tehnološka obilježja različitih tipova brodova

Kompetencije koje se stječu
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim dimenzijama i mjerama broda, konstrukcijskim elementima broda, osnovnim pojmovima čvrstoće broda, konstrukcijskim obilježjima raznih vrsta brodova i Međunarodnim propisima o konstrukciji.
Sadržaj

Uvodna razmatranja, Međunarodni propisi o konstrukciji brodova, povijesni razvoj brodova. Materijali gradnje, zavarivanje, pregrade i pregrađivanje broda, vodonepropusnost, nepropusna vrata. Vrste gradnje brodova, elementi uzdužne i poprečne čvrstoće broad, strukturni elementi broda. Čvrstoća i naprezanje brodske konstrukcije. Smještaj i obilježja prostora za teret, tankova, nastamba posade, zapovjedničkog mosta i strojarnice. Sustavi tereta brodova različitih tehnologija, brodovi za suhi teret, tekući teret, posebne vrste brodova. Brodska oprema za rukovanje teretom. Brodski uređaji i oprema. Podjela kormila, obilježja pojedinih vrsta kormila, izvedba vijaka, obilježja pojedinih vrsta vijaka, alternativne vrste kormila i vijaka. Geometrijski prikaz broda, glavne dimenzije i mjere. Nacrti broad, i brodskih linija, generalni plan brodova različitih tehnologija, određivanje površine i volumena, težišta površina i volumena, metode vodenih linija, rebara, širnica. Podjela brodova prema namjeni, vrsti tereta, vodama u kojima plove, kategorijama plovidbe, materijalu gradnje, prirodi prijevozne službe, brodovi suvremenih tehnologija. Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz suhih tereta. Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz tekućih tereta.

Preporučena literatura
 1. Komadina, P., Brodovi multimodalne prijevozne tehnologije, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 1998.
 2. Komadina, P., Ro-Ro brodovi, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 1987.
 3. Komadina, P., Tankeri, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 19994.
 4. Uršić, J., Stabilnost broda 1 i 2, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1968.
 5. Milošević, M., i Š., Osnove teorije broda 1 i 2, Zagreb, 1981.
Dopunska literatura
 1. Grubišić, V., Konstrukcija broda, Zagreb, 1984.
 2. Uršić, J., Čvrstoća broda I, II i III dio, Zagreb, 1992.
 3. Ljubetić, M., Otpor i propulzija broda, Pomorski fakultet Dubrovnik, 1992.
 4. DNV, Ships' Load and Stenght Manual, Oslo, 1978.
 5. Bosnić, A., Osnivanje broda, Zagreb, 1982.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje