NAJAVE

Održavanje broda

Kod:
PFS217
Studij/semestar:
  • PN-B - 5. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 3
Ishodi učenja

Definirati pojam i razvoj terotehnologije. Objasniti cilj i domet terotehnologije. Definirati životni vijek sustava i analizirati vezane troškove. Definirati i klasificirati kvarove tehničkih sustava. Objasniti i klasificirati pouzdanost sustava. Opisati konfiguraciju brodskih sustava. Objasniti i analizirati raspoloživost i sposobnost održavanja, te uporabljivost. Objasniti jednadžbu moći održavanja i granični kriterij uporabljivosti. Opisati tehnologije i organizaciju održavanja. Klasificirati metode održavanja brodskih i lučkih sustava. Analizirati organizaciju službi održavanja u brodarstvu. Opisati planiranje održavanja brodskih i lučkih sustava. Analizirati troškove iskorištavanja broda. Analizirati utjecaj propisa na održavanje broda. Definirati degradaciju materijala. Definirati i klasificirati koroziju i metode zaštite od korozije. Objasniti mehanizme korozije. Analizirati projektantske mjere protiv korozije. Usporediti prednosti i mane različitih metoda zaštite od korozije. Analizirati obraštaj trupa i utjecaj na iskorištavanje broda. Opisati postupak dokovanja, te raspreme broda. Opisati održavanje podvodnog dijela trupa.

Kompetencije koje se stječu
Obrazovanje studenata u stručnim znanjima pri održavanju broda, te prijam i ispitivanje novog i rabljenog broda.
Preduvjeti za upis
Matematika I, Tehnička mehanika, Brodska elektrotehnika i elektronika, Sredstva pomorskog prometa, Zaštita mora i morskog okoilša
Sadržaj

Troškovi iskorištavanja i održavanja broda, te ciljevi i dometi terotehnologije. Kvarovi tehničkih sustava. Razdioba broda na temeljne sustave. Pristup dokovanju i utjecaj propisa na brodsku tertehnologiju. Organizacijske službe održavanja na brodu. Korozija i njezino sprječavanje. Definicije abrazije, erozije, korozije i kavitacije. Korozija kovina. Razdioba korozije. Kemijska korozija. Razdioba. Elektrokemijska korozija. Oblici i mehanizmi korozije. Korozija pojedinih tehničkih kovina. Posebni oblici korozije u moru. Destrukcija anorganskih i organskih materijala. Zaštita od korozije. Tehnološki preduvjeti za dobru zaštitu. Priprema površine. Načini u zaštiti. Katodna zaštita. Korozijska ispitivanja. Ispitivanje djelotvornosti u zaštiti. Pregledi i suho dokovanje. Održavanje teretnog uređaja. Održavanje pokrova skladišta. Obraštaj trupa i održavanje podvodnog dijela trupa.

Preporučena literatura
  1. Lovrić, J.: Osnove brodske terotehnologije I i II, Dubrovnik, 1989.
Dopunska literatura
  1. Palmer, D.R.: Planning and control of maintaining systems, John Wiley and Sons, 1998.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje