NAJAVE

Poznavanje broda i plovidbe

Kod:
PFN001
Studij/semestar:
  • PN-B - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 2
Ishodi učenja

Prepoznati karakteristike različitih tipova brodova, te objasniti osnovne pojmove iz područja brodske konstrukcije i brodskog stabiliteta.

Upoznati se s opremom broda, a posebno s opremom za spašavanje i zaštitu od požara.

Upoznati se sa različitim vrstama tereta koji se prijevoze morem, te način njihovog slaganja i učvršćivanja na brodu.

Steći temeljna znanja o relevantnim međunarodnim i nacionalnim propisima koji se odnose na zaštitu okoliša, zaštitu ljudskih života, držanju straže na brodu, Pomorskim propisima i Pravilima pomorskog registra brodova.

Praktično crtati kursove/azimute, udaljenosti i pozicije na navigacijskoj karti. Prepoznati opasnosti na navigacijskim kartama, te pravilno tumačiti meteorološka izvješća.

Objasniti važnije navigacijske instrumentime i uređaje.

Napraviti jednostavni plan putovanja, te objasniti osnovne tehnike rukovanja brodom.

Objasniti i interpretirati Pravila za izbjegavanje sudara na moru.

Kompetencije koje se stječu
Upoznati osnovnu podjelu i obilježja putničkih, teretnih, ratnih te ostalih vrsta brodova. Ovladati temeljnim pojmovima iz brodske konstrukcije, brodskog stabiliteta, krcanja i slaganja tereta, nadzor nad ukrcajem, slaganjem, učvršćivanjem i iskrcajem tereta te skrb o teretu tijekom prijevoza. Upoznati se sa zahtjevima sprječavanja onečišćenja, te s relevantnim međunarodnim i nacionalnim propisima – IMO, ILO, SOLAS, STCW, MARPOL. Ovladati temeljnim pojmovima iz navigacije, meteorologije, manevriranja i planiranja pomorskog putovanja. Upoznati se sa osnovnim načelima držanja navigacijske straže i Pravilima za izbjegavanje sudara.
Sadržaj

Vrste brodova - podjela i osnovna obilježja različitih tipova brodova.
Konstrukcija broda - Dimenzije broda, naprezanje broda, brodska struktura, oznake, oprema, za manipulaciju sa teretom, sidrena oprema, oprema za spašavanje.
Zadržavanje sposobnosti broda za plovidbu - Stabilnost broda, deplasman, uzgon, FWA, statička stabilnost, početna stabilnost, kut nagiba, krivulja statičke stabilnosti, pomak sustavnog težišta, slobodne površine, trim, itd.
Nadzor nad ukrcajem, slaganjem, učvršćivanjem i iskrcajem tereta te skrb o teretu tijekom prijevoza. Razne vrste tereta – tekući, plinovi, kemikalije, kontejnerski teret, rasuti teret, žitarice kao rasuti tereti, opasni tereti, teški tereti, palubni teret.
Račun tereta i plan rasporeda tereta.
Upoznavanje sa zahtjevima sprječavanja onečišćenja - MARPOL 73/78; Postupci pri sprječavanju onečišćenja i pripadajuća oprema. Oprema za sprječavanje onečišćenja, SMPEP, SOPEP.
Upoznavanje s relevantnim međunarodnim i nacionalnim propisima - IMO konvencijama, Međunarodna konvencija o teretnim vodenim linijama, SOLAS – Međunarodna konvencija o sigurnosti Ijudskih života na moru, STCW - Međunarodna konvencija o standardima uvježbavanja, stjecanja ovlaštenja i držanja straže, ITU Radio regulations, STP ships Agrrement, 1971., Pomorski zakonik, Pravilnik o držanju straže, Pravila Hrvatskog registra brodova, itd.

Osnovni pojmovi u navigaciji: kurs, azimut, pramčani kut, zemljopisne koordinate, ..
Instrumenti i pomagala u navigaciji; kompas, smjerna ploča, dubinomjer, brzinomjer,...
Varijacija, devijacija, kontrola devijacije.
Pomorske karte i priručnici, čitanje i ispravljanje navigacijskih karata.
Određivanje pozicije u navigaciji i njeno ucrtavanje na navigacijsku kartu.
Opažena pozicija, pozicija u razmaku vremena i zbrojena pozicija.
Planiranje pomorskog putovanja i izrada plana putovanja.
Radari u navigaciji, ARPA, AIS, ECDIS, GPS/DGPS
Metode astronomske navigacije; sekstant, kronometar, nautički godišnjak.
Osnovni pojmovi u meteorologiji, meteorološka izvješća.
Pravila za izbjegavanje sudara na moru.
Osnovni tehnike rukovanja brodom; privez, odvez, sidrenje; manevriranje u nuždi i postupci spašavanja na moru.
GMDSS sustav, poruke hitnosti, pogibelji i sigurnosti; WWNWS.

Držanje straže na mostu. Brodski dnevnik.

Preporučena literatura
  1. Belamarić G.: Poznavanje broda i tereta -predavanja, Split, 2012.
  2. Belamarić G.: Tereti u pomorskom prometu -predavanja, Split, 2012.
  3. Buljan I.: Stabilnost broda, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
  4. Buljan I.: Krcanje i slaganje tereta, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
  5. Radulić, R.: Stručna praksa (vježbe), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2009.
  6. Lušić Z.: Osnove plovidbe-predavanja, Split, 2012.
Dopunska literatura
  1. The Best Seamanship, A Guide to Desk Skills, IMMAJ, 2006.
  2. Buljan, I.: Poznavanje broda i plovidbe, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
  3. Belamarić I: Poznavanje broda, HHI, Split, 2005.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje