NAJAVE

Primijenjena matematika u navigaciji

Kod:
PFP402
Studij/semestar:
  • PN-B - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 15 2
Ishodi učenja

1. definirati trigonometrijske funkcije; 2. samostalno rješavati zadatke primjenjujući stečeno znanje u geometriji; 3. primijenjivati eksponencijalne i logaritamske funkcije i vršiti operacije s istima; 4. računati granične vrijednosti funkcija; 5. objasniti značenje diferencijalnog računa i samostalno rješavati probleme primjenjujući isti; 6. definirati i opisati tok i graf funkcije; 7. rješavati probleme unutar sferne trigonometrije; 8. samostalno interpretirati metode integriranja; 9. upotrijebiti Newton - Leibnizovu formulu u rješavanju određenih integrala.

Kompetencije koje se stječu
Usvajanje znanja iz onih područja matematike koja su nužna za svladavanje nastavnih programa ostalih kolegija predviđenih nastavnim planom.
Preduvjeti za upis
-
Sadržaj

Trigonometrijske funkcije realnog broja; Primjene trigonometrije u geometriji i sferna trigonometrija; Eksponencijalne i logaritamske funkcije; Elementarne funkcije; Derivacije i njihova primjena; Neodređeni i određeni integrali.

Preporučena literatura

1. http://www.pfst.hr/?a=materijali
2. Tomašević, M.: Diferencijalni račun, VPŠ, 2001.
3. Demidovič, B. P.: Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehnički fakultete, Zagreb, 1995.
4. Grupa autora: Matematika II dio, Pomorski fakultet Rijeka, 1993.

Dopunska literatura

1. Pavković, B.; Dakić, B.: Polinomi, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
2. Apsen, B.: Riješeni zadaci više matematike 2, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
3. Ušćumlić, M.; Miličić, P.: Zbirka zadataka iz više matematike I, Naučna knjiga, Beograd, 1989.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje