NAJAVE

Temeljna sigurnost i prva pomoć

Kod:
PFN002
Studij/semestar:
  • PN-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 30 2
Ishodi učenja

Procijeniti postojeće stanje i izabrati najpovoljnije načine za spašavanje i preživljavanje ljudi u opasnosti. Istražiti mogućnosti i temeljito isplanirati postupke u spašavanju. Pravovremeno otkriti moguće opasnosti od požara, pravilno rasporediti protupožarne timove i sredstva, te riješiti teškoće na načine koji jamče najmanju štetu. Sve radove na brodu prilagoditi minimalnim mogućnostima posade i putnika, radi njihove sigurnosti, a stupanj društvene odgovornosti prilagoditi mogućoj praksi. Pravovremeno otkriti moguće negativne pojave, istražiti uzroke i odabrati najpovoljnije načine za njihovo uklanjanje. Procijeniti zdravstveno stanje unesrećenog ili bolesnog. Spasiti život pružanjem prve pomoći, ukoliko je to moguće. Spriječiti nastanak trajnih posljedica (oštećenja, invalidnost, smrt). Skratiti, pravilnim postupcima, trajanje liječenja i rehabilitacije. Koristiti osnovnu medicinsku i priručnu opremu na brodu.

Kompetencije koje se stječu
Ovladati temeljnim načelima u borbi za osobno preživljavanje. Prepoznavati moguće opasnosti, procjenjivati kritična stanja i znati poduzimati odgovarajuće mjere u zaštiti ljudskih života u slučajevima opasnosti i događanja pomorskih nezgoda. Određivati prednosti (prioritete) u protupožarnoj zaštiti broda, te otkrivati najpovoljnije načine u postupanju u ovisnosti trenutačnih prilika. Posebnu pozornost posvećivati osobnoj sigurnosti i društvenoj odgovornosti, te dosljedno ispravljati pogreške u organizaciji ovih sustava. Ovladati metodama pružanja prve pomoći. Ne naškoditi pri pružanju prve pomoći. Provjeriti i osigurati mjesto nesreće. Napraviti orijentacijski pregled ozlijeđene ili bolesne osobe i postaviti radnu dijagnozu. Primijeniti neodgodive postupke prve pomoći. Znati kada treba primijeniti reanimaciju. Odrediti prioritete zbrinjavanja ukoliko ima više ozlijeđenih.
Sadržaj

Osobno preživljavanje i sigurnost, načela preživljavanja i SOLAS priručnik za obavljanje vježba. Moguće opasnosti, vježbe i predostrožnost. Požar i potonuće, rasporedi i znaci za nuždu. Napuštanje broda, osobna pripravnost, obveze posade u organizaciji napuštanja plovnog objekta, obveze prema putnicima, sprječavanje panike, spuštanje plovila za spašavanje, ukrcavanje i udaljavanje od plovnog objekta u opasnosti. Plovila za spašavanje i preživljavanje. Osobna sredstva za spašavanje (prsluci, pojasi, hidrotermozaštitna odjela). Preživljavanje na moru, opasnosti, prikladno korištenje sredstava za spašavanje pohranjenih u plovilu. Prijenosni primopredajnici, radarski odgovarači (SART) i EPIRB. Spašavanje helikopterima. Načela protupožarne zaštite, teorija i uvjeti gorenja, gorive tvari, razdioba, otkrivanje i sprječavanje požara. Sustavi za gašenje požara na brodu: voda, pjena, prah, ugljični dioksid i haloni. Protupožarna sredstva i oprema: crijeva, mlaznice, prijenosni aparati, dojavljivači požara i plamena, vatrodojavni vodovi, vatrodojavna stanica, općebrodski uzbunjujući zvučni znak (alarm), protupožarni planovi, rasporedi, postupci, sporazumijevanje, protupožarne ophodnje, uvježbavanja, zaštitne mjere i gašenje. Završna prosudba. Osobna sigurnost i društvena odgovornost. Siguran rad na brodu, prikladni međuljudski odnosi, razumijevanje i prihvaćanje naredba i sposobnost razumijevanja dobivenih dužnosti. Pridržavanje rasporeda i postupaka u nuždi, te mjere opreza za sprječavanje onečišćenja/ zagađenja mora i morskog okoliša. Međuljudski odnosi na brodu, prava, dužnosti, obveze, zapošljavanje, higijena i zdravlje. Prva pomoć. Ciljevi pružanja prve pomoći. Osnovna pravila prve pomoći. Utvrđivanje vitalnih funkcija – ABC pravilo. Opći postupak na mjestu nesreće. Prva pomoć u životno ugrožavajućim situacijama: reanimacija, zaustavljanje krvarenja,postupak s osobom u nesvjesnom stanju i šoku. Postupak prve pomoći kod amputacijskih ozljeda. Prva pomoć kod rana, ozljeda očiju ozljeda glave i kralježnice, prijeloma udova, politrauma. Imobilizacija. Dezinfekcija okolice otvorene rane i opekline. Prva pomoć kod oštećenja organizma ekstremnom toplinom (opekline, toplinski udar) i hladnoćom. Pružanje prve pomoći kod otrovanja.

Preporučena literatura
  1. Zec. D.: Sigurnost na moru, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2001.
  2. Mulić R. Prva pomoć za studente pomorskog fakulteta i Vojnog pomorstva. Redak, Split, 2019.
  3. International Medical Guide for Ships, 3rd edition. World Health Organization, Geneva, 2007.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje