NAJAVE

Elektronički navigacijski uređaji

Kod:
PFN003
Studij/semestar:
  • PN-B - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 30 2
Ishodi učenja

Opisati i objasniti principe rada dubinomjera, brzinomjera, kompasa, satelitskih sustava pozicioniranja, te ostalih elektroničkih navigacijskih uređaja i sustava.
Prepoznavati brodske elektroničke navigacijske uređaje.
Opisati i objasniti principe rada radarskih uređaja.
Pravilno tumačiti i interpretirati slike na radarskim uređajima za izbjegavanje sudara na moru (ARPA).
Pravilnim korištenjem ARPA sustava izbjegavati druge brodove i opasnosti na moru.
Primjenom grafičkog plotiranja izbjegavati sudare na moru.
Pravilno tumačiti i interpretirati sliku na ECDIS sustavu, samostalno ili u kombinaciji sa ARPA sustavima.

Sadržaj

Brzinomjeri, dubinomjeri, amagnetski kompasi.
Satelitski sustavi pozicioniranja.
Navigacijski radar, domet, točnost mjerenja, razdvajanje objekta, mrtvi kut, smetnje, relativna i stvarna radarska slika, određivanje smjerova, daljine i položaja broda.
Orjentacija radarske slike, pravo i relativno kretanje.
Radar u obalnoj navigaciji.
Radar u traganju i spašavanju. Radar odgovarač traganja spašavanja - SART. Izbjegavanje sudara ARPA radarima.
Grafičko plotiranje.
Greške radarskih sustava.
ECDIS sustav

Preporučena literatura

1.Simović, A.: Elektronička navigacija, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
2.Radar Navigation and Maneuvering Board Manual, NIMA, USA, 2005.

Dopunska literatura

1.Kasum, J.: Radioslužba za pomorce, HHI, Split, 2003. 2.Bowditch, N.: The American Practical Navigator, National Imagery And Mapping Agency, Maryland, 2002. 3.Kos, S.; Zorović, D.; Vranić, D.: Terestrička i elektronička navigacija, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2010.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje