NAJAVE

Mornarske vještine I

Kod:
PFN004
Studij/semestar:
  • PN-B - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
0 30 2
Ishodi učenja

Ovladati temeljnim i specijalističkim jezičnim znanjima i vještinama iz engleskog jezika za stjecanje svjedodžbe i ovlaštenja za časnika palubne straže na brodovima od 500 BT i većim, 1. časnika palube na brodovima od 3000 BT i većim te zapovjednika broda od 3000 BT i većim (prema zahtjevima iz konvencije STCW 1995 s izmjenama i dopunama).

Razumjeti, sastaviti i poslati poruku putem radio-veze na engleskom jeziku u cilju ostvarivanja sigurnosti plovidbe, obavljanja gospodarskih operacija broda, i zaštite morskog okoliša pri manevriranju (isplovljavanju, uplovljavanju, sidrenju, peljarenju, tegljenju), izbjegavanju sudara, tumačenju oznaka i pomagala u navigaciji, korištenju suvremene navigacijske opreme.

Tumačiti, i usmeno reproducirati fraze iz IMO priručnika „Standardni pomorsko-komunikacijski izrazi“; interpretirati, pisati i usmeno priopćiti informacije o pomorskoj nezgodi i pravu mora.

Samostalno pripremiti usmenu prezentaciju o nekoj od pomorskih tema.

Sadržaj

Upoznati se sa osnovnim značajkama brodica, njihovom konstrukcijom i manevarskim značajkama.

Tehnike veslanja, manevriranje sa veslima.

Upravljanje motornim brodicama.

Vrste jedrilica, tehnike rukovanja sa jedrilicom.

Plovidba sa jedrilicom, jedrenje

Manevriranje sa jedrilicom, sa i bez motornog pogona.

Izbjegavanje opasnosti primjenom Pravila za izbjegavanje sudara.

Postupci spašavanja na moru.

Održavanje brodica i jahti.

Preporučena literatura
1. Simović, A. I.: Mornarske vještine, Školska knjiga, Zagreb, 2004. 2. Radulić, R.: Stručna praksa, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2009.
Dopunska literatura
Sigurnost na moru, Pomorski fakultetu u Rijeci, Rijeka, 2001.