NAJAVE

Pomorsko pravo II

Kod:
PFP130-128111
Studij/semestar:
  • PN-B - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 0 3
Ishodi učenja

Identificirati, kategorizirati i usporediti ugovore o iskorištavanju brodova.

Analizirati faze ispunjenja ugovora.

Razlikovati i razlučiti pomorske prijevozne isprave.

Razlikovati i usporediti pomorske havarije.

Kategorizirati vrste pomorskog osiguranja i raščlaniti elemente ugovora o pomorskom osiguranju.

Analizirati domaće i međunarodne propise o ugovorima o iskorištavanju brodova, pomorskim havarijama i pomorskom osiguranju.

Kompetencije koje se stječu
Temeljito upoznavanje s pomorskopravnim institutima i sadržajem međunarodnog i hrvatskog pomorskog imovinskog prava. Stjecanje znanja koja su neophodna pretpostavka za obavljanje poslova upravljanja u brodarstvu, kao i za nastavak stručnog i znanstvenog rada u području pomorskih znanosti. (STCW konvencija).
Sadržaj

Pojam i predmet pomorskog imovinskog prava. Ugovori. Stojnice, prekostojnice, izvanredne prekostojnice. Predaja tereta. Smetnje pri prijevozu. Vozarina. Prijevozne isprave. Teretnica. Jamčevna pisma. Pomorski teretni list. Odgovornost brodara za štete na stvarima. Ograničenje odgovornosti. Prijevoz stvari na palubi broda. Prijevoz stvari s više prijevoznika - izravni prijevoz. Izravna teretnica. Multimodalni prijevoz. Utvrđivanje štete - prigovor. Prijevoz putnika i prtljage. Ugovor o zakupu. Zajednička havarija. Spašavanje. Sudar brodova. Onečišćenje okoliša. Mjerodavno pravo i nadležnost sudova Republike Hrvatske. Pojam pomorskog osiguranja. Ugovor o pomorskom osiguranju. Institutske klauzule. Osiguranje odgovornosti.

Preporučena literatura

1. Pavić D.: Pomorsko imovinsko pravo, Split, 2006.

Dopunska literatura

1. Bolanča, D.: Odgovornost brodara za izuzete slučajeve, Split, 1996.

2. Grabovac, I.: Odgovornost prijevoznika u prijevozu stvari u Pomorskom zakoniku Republike Hrvatske i u međunarodnim konvencijama, Split, 2010.

3. Grabovac, I.. Suvremeno hrvatsko pomorsko pravo i Pomorski zakonik, Split, 2005.

4. Marin, J.: Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem, Zagreb, 2005.

5. Milošević Pujo, B. - Petrinović, R.: Pomorsko pravo za jahte i brodice, Split, 2008.

6. Pavić, D.: Pomorsko osiguranje - pravo i praksa, Split, 2012.

7. Pomorski zakonik Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje