NAJAVE

Stručna praksa

Kod:
PFN111
Studij/semestar:
  • PN-B - 5. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
0 30 2
Kompetencije koje se stječu
Ovladavanje postupcima u slučaju opasnosti na brodu kao i osposobljenost za rukovanje sredstvima za spašavanje i gašenje požara na upravljačkoj razini. Sigurna plovidba temeljem poznavanja vremenskih prilika i meteorološke prognoze. Korištenje energetskih resursa broda. Rad sa opasnim teretima.
Preduvjeti za upis
Tereti u pomorskom prometu, Pomorska meteorologija i oceanologija, Sredstva pomorskog prometa I i II, Sigurnost na moru, Brodski energetski sustavi
Sadržaj

Upoznavanje sa karakteristikama pojedinih sredstava za spašavanje na brodu i načinima njihovog korištenja. Upoznavanje i korištenje sredstava za gašenje požara te organiziranje protupožarnog djelovanja i zaštite. Upoznavanje sa svojstvima opasnih tereta te načinima sigurnog prijevoza morem. Upoznavanje broda kao sredstva sa svim specifičnostima s aspekta mogućeg djelovanja u cilju spašavanja broda od prodora mora, požara i opasnosti koje mogu nastati uslijed reakcije nezdruživih tereta i posebnih karakteristika pojedinih tereta.