NAJAVE

Psihosociologija

Kod:
PFP143
Studij/semestar:
  • PN-B - 5. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 0 3
Ishodi učenja

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja

Objasniti i interpretirati temeljne pojmove iz područja psihologije i sociologije.

Opisati utjecaj pojedinca na skupinu i skupine na pojedinca.

Planirati organizaciju vremena i strukturiranu komunikaciju na radnom mjestu.

Analizirati utjecaj tehnoloških promjena na rad i dokolicu za vrijeme plovidbe.

Razjasniti utjecaj motivacijskog vođenja na radnu učinkovitost.

Interpretirati utjecaj multikulturalnosti na oblikovanje identiteta.

Pravovremeno otkriti konflikt i rješavati ga strukturiranom komunikacijom.

Prepoznavati utjecaj povezanosti radnog mjesta i zdravlja.

Sadržaj

Ciljevi predmeta

Ovladati osnovnim terminima iz kolegija. Prepoznavati važnost strukturirane komunikacije u organizaciji privatnog i poslovnog života te važnost svakodnevnog rada na motivaciji tima. Prihvaćanje multikulturalnosti kao organizacijskog obilježja.

 

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Međuodnos psihologije i sociologije u proučavanju pojedinca: socijalna psihologija i mikrosociologija.

Pojedinac u društvenoj interakciji: socijalna spoznaja i percepcija, motivacija, komunikacija i ponašanje u skupini.

Ličnost, etička načela i prosocijalno ponašanje.

Međusobno prilagođavanje čovjeka i rada.

Motivacija i razvoj ljudskih potencijala.

Uloga komunikacije u svijetu rada.

Obrazovanje, društveni položaj i formiranje društva.

Obitelj i slobodno vrijeme kod pomorskih zanimanja.

Prihvaćanje drugih: identitet i multikulturalnost na brodu.

Tehnološki razvoj i promjene života na brodu.

Upravljanje rizicima kao psihosocijalni i ekološki imperativ.

Upravljanje, vodstvo i sinergija u timskom radu.

Umijeće rješavanja konflikata i kriznih situacija.

Motivacija, zdravlje i posao.

Samoodgovornost za (ne)uspjeh i samomotivacija

Preporučena literatura

1. Russo, A.: Psihosociologija – PowerPoint prezentacije, Pomorski fakultet u Splitu, Split, 2013.

2. Giddens A.: Sociologija, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2007.

3. Goleman D.: Emocionalna inteligencija – zašto je važnija od kvocijenta inteligencije, Mozaik knjiga, Zagreb, 1997.

4. Rijavac M.: Uspješan menedžer – Svakodnevne metode upravljanja, MEP d.o.o., Zagreb, 1994.

5. Arsonson E., Wilson T. D., Akert R. M.: Socijalna psihologija, MATE, Zagreb, 2005.

Dopunska literatura

6. Glasser W., Teorija izbora – Nova psihologija osobne slobode, Alineja, Zagreb, 2004.

7. Zvonarević, M.: Socijalna psihologija, Školska knjiga, Zagreb, 1989.

8. Caldarović O.: Socijalna teorija i hazardni život: Rizici i suvremeno društvo, M.A.K. Golden, Zagreb, 1995.

9. Ritzer G.: Suvremena sociologijska teorija, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1997.

10. Nierenberg J., Ross. S. I.: Tajne uspješnog pregovaranja, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

11. Kostelić Martić, A.: Mobing: Psihičko maltretiranje na radnom mjestu, Školska knjiga, Zagreb, 2005.