NAJAVE

Navigacijski integrirani sustavi

Kod:
PFN104
Studij/semestar:
  • PN-B - 6. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 4
Ishodi učenja

Pravilno tumačiti i interpretirati obilježja podsustava navigacijskih integriranih sustava.

Interpretirati temelje rada navigacijskih integriranih sustava.

Opisati i interpretirati rad u upravljanju navigacijskim integriranim sustavima.

Opisati i objasniti primjenjene tehnologije u odobalnom inženjerstvu.

Opisati, interpretirati i koristiti sustave dinamičkog pozicioniranja.

Kompetencije koje se stječu
Znanja neophodna za razumijevanje načina rada i osposobljenost za upravljanje navigacijskim integriranim sustavima.
Preduvjeti za upis
-
Sadržaj

Navigacijski integrirani sustav. Pojam i podjela NIS-a. Računalna podrška u radu NIS-a. Jednostavni i složeni navigacijski integrirani sustavi. Raščlamba NIS-a na podsustave. Ergonomski zahtjevi i brodski navigacijski integrirani sustav. Protusudarni navigacijski sustav i integracija. Integrirani brodski mosni sustav. Elektronički navigacijski uređaji u funkciji integriranog navigacijskog sustava. Izvedbe i primjena navigacijskih integriranih sustava. Modularni pristup izradi NIS-a. Navigacijski integrirani sustavi u sprezi sa sigurnošću plovidbe. Optimizacija u plovidbi primjenom NIS-a. Pouzdanost navigacijskih integriranih sustava. Odobalno inženjerstvo i primjenjene tehnologije elektroničke navigacije. Sustav dinamičkog pozicioniranja.

Preporučena literatura
  1. Kos, S.; Zorović, D.; Vranić, D.: Terestrička i elektronička navigacija, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2010.
  2. Hrvatski registar brodova – HRB, Pravila, http://www.crs.hr/hr-hr/odgovornost.aspx
Dopunska literatura
  1. Bowditch, N.: The American Practical Navigator, National Imagery And Mapping Agency, Maryland, 2002.
  2. Simović, A.: Elektronička navigacija, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje