NAJAVE

Suvremene transportne tehnologije

Kod:
PFN315
Studij/semestar:
  • PN-B - 5. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 30 5
Ishodi učenja

1.Objasniti i interpretirati podjelu i obilježja kontejnerskih brodova, tehnologiju i specifičnosti prijevoza kontejnera morem. Definirati podjelu i obilježja kontejnera, te relevantne pravilnike i standarde koji se odnose na prijevoz kontejnera morem.

2.Objasniti i definirati vrste i tehnologije multimodalnog transporta, RO-RO tehnologija, LASH tehnologija, HUCKE-PACK tehnologija, te ostale tehnologije multimodalnog transporta: SEEBEE brodovi, BACAT brodovi, CAPRICORN brodovi za prijevoz teglenica. Definirati obilježja i specifičnosti ro–ro prijevoza morem, te objasniti komercijalno i tehničko upravljanje brodovima za prijevoz kontejnera i ro–ro brodova.

3.Opisati i analizirati načela i postupke pri ukrcaju, iskrcaju, prekrcaju, slaganju, učvršćivanju tereta na brodovima za prijevoz kontejnera i ro–ro brodovima.

4.Objasniti i interpretirati kontejnerske i ro–ro terminale, te definirati mogući trend razvoja kontejnerske i ro–ro tehnologije.

5.Samostalno napraviti plan tereta za kontejnerski i ro-ro brod te izvršiti proračun stabiliteta broda i naprezanja brodske konstrukcije.

6. Objasniti i interpretirati podjelu i obilježja, tehnologiju i specifičnosti prijevoza rasutih, suhih, opasnih (pakiranih i rasutih) tereta morem, te specifičnosti prijevoza generalnih tereta morem.

7. Samostalno napraviti plan tereta za brod za prijevoz rasutih tereta, te izvršiti proračun stabiliteta broda i naprezanja brodske konstrukcije.

8. On-line CBT obuka i testiranje.

Kompetencije koje se stječu
Poznavanje specifičnosti prijevoza kod suvremenih transportnih tehnologija. Ro-Ro prijevoz, preporuke STCW konvencije.
Preduvjeti za upis
Rukovanje teretom
Sadržaj

Cilj kolegija je obraditi tehničko-tehnološke i komercijalne aspekte kontejnerizacije i Ro-Ro tehnologije na moru, te prijevoza rasutih i specijalnih tereta morem.Objasniti bitne elemente kontejnerskog i Ro-Ro prijevoza, specifičnosti tehnologije prijevoza rasutih, generalnih i specijalnih tereta morem. Studenti se upoznaju s međunarodnim propisima, pravilnicima, preporukama i standardima koji se odnose na tehnologiju prijevoza kontejnera, rasutih, generalnih i specijalnih tereta.

Preporučena literatura

1. G.Belamarić: Tehnologija prijevoza kontejnera i ro-ro tehnologija, skripta, Pomorski fakultet u Splitu, Split, 2012.

2. D.Vranić i S.Kos: Prijevoz kontejnera brodom I i II, Pomorski fakultet u Rijeci, 2006/2008.

3. P.Komadina: Brodovi multimodalnog transportnog sustava, Pomorski fakultet u Rijeci, 1998.

4. D.Vranić: Tereti u pomorskom u prijevozu, VPŠ, Rijeka, 2000.

Dopunska literatura

5. GDV - Die Deutchen Veicherer, Container Handbook, Cargo loss and prevention information form German Marine Insurer, GDV Berlin 2010.

6. Cargo securing manual

7. I.C.Clark: The Management of Merchant Ship Stabilty, Trim & Strength, The Nautical Institute, London, 2002.

8. Capt. J.Isbester ExC FINI, Extra Master, Bulk Carrier Practice, The Nautical Institute, October 1993.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje