NAJAVE

Terestrička navigacija

Kod:
PFN101
Studij/semestar:
 • PN-B - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 45 6
Ishodi učenja
 1. Objasniti i interpretirati temeljne pojmove u pomorskoj navigaciji.
 2. Opisati i analizirati temelje orjentacije na moru, trokut kursa i zbrojenu navigaciju.
 3. Samostalno crtati kursove i sigurno voditi brod, u svim uvjetima, temeljem poznavanja različitih metoda pozicioniranja i maritimne kinematike.
 4. Planirati kursove i rute temeljem poznavanja bitnih značajki pomorskih karata, oznaka i kratica na navigacijskim kartama (papirnatim i elektroničkim; hrvatskim i engleskim) i informacija iz nautičkih priručnika.
 5. Analizirati greške pozicije i kritički prosuđivati uporabljivost elektroničkih sustava pozicioniranja, posebno radarskih sustava (ARPA) i sustava za prikaz elektroničkih karata (ECDIS).
 6. Potvrditi osnovne kartografske projekcije koje se koriste u pomorskoj navigaciji, te numeričke i grafičke metode konstrukcije mercatorove (bijele) karte, gnomonskih i stereografskih
 7. Proračunavati elemente morskih mjena preko hrvatskih i engleskih tablica i uspoređivati različite načine riješavanja problema, uključujući određivanje struja morskih mjena.
 8. Primjenom sferne i ravninske trigonometrije prikazati riješavanje problema u loksodromskoj, ortodromskoj i kombiniranoj plovidbi.
 9. Opisati i objasniti elemente zemaljskog i brodskog magnetizma, te potvrditi ukupnu približnu formulu devijacije.
 10. Interpretirati metode određivanja devijacije magnetskog kompasa, metode kompenzacije i metode demagnetizacije.
Kompetencije koje se stječu
Određivanje položaja broda različitim metodama terestričke navigacije. Pravilna upotreba pomorskih karata. Poznavanje navigacijskih publikacija i priručnika.Numeričko rješavanje navigacijskih zadataka ortodromske, loksodromske i kombinirane navigacije. Određivanje elemenata morskih mjena.
Preduvjeti za upis
Matematika I, Poznavanje broda i plovidbe (ili završena srednja pomorska škola nautičkog smjera)
Sadržaj

Temeljni pojmovi u pomorskoj navigaciji. Veličina Zemlje. Aproksimacija oblika Zemlje. Orijentacija na moru. Jedinice mjera u pomorskoj navigaciji. Pretvaranje kursova i azimuta. Trokut kursa. Magnetizam: zemaljski-brodski. Brodski magnetski kompasi. Metode kompenzacije magnetskog kompasa. Metode određivanja devijacije magnetskog kompasa. Grafički prikaz devijacije. Osnove demagnetizacije broda. Osnove kartografije. Mercatorova projekcija. Perspektivne projekcije. Konusne projekcije. Papirnate pomorske karte. Elektroničke karte. ECDIS sustav. Određivanje položaja broda u terestričkoj navigaciji i rad na karti. Uporaba radara, ARPA radara. Grafičko plotiranje. Teorija grešaka, greške stajnice, greške pozicije. Planiranje putovanja i povlačenje kursova u obalnoj navigaciji. Plovidba u posebnim uvjetima. Priručnici i knjige za navigaciju. Dubina mora. Statička i Dinamička teorija morskih mijena. Plima i oseka. Određivanje elemenata plimnog vala. Tablice morskih mijena. Loksodromska i ortodromska plovidba. Kombinirana plovidba. Elektronički navigacijski sustavi pozicioniranja.

Preporučena literatura
 1. Z.Lušić: Terestrička navigacija-skripta, Pomorski fakultet u Splitu, Split, 2012.
 2. Bowditch, N.: The American Practical Navigator, National Imagery And Mapping Agency, Maryland, 2002.
 3. Nautičke tablice, HHI, Split.
 4. Obalne karte HHI: 200-20; 100-21
Dopunska literatura
 1. Benković, F., i ostali: Terestrička i elektronska navigacija, Hidrografski institut ratne mornarice, Split, 1986.
 2. Kos, S.; Zorović, D.; Vranić, D.: Terestrička i elektronička navigacija,fakultet u Rijeci, Rijeka, 2010.
 3. Simović, A.: Terestrička navigacija, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
 4. Simović, A.: Elektronička navigacija, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje