NAJAVE

Medicina za pomorce

Kod:
PFP142-128140
Studij/semestar:
  • PN-B - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 2
Kompetencije koje se stječu
Pružanje prve pomoći i medicinske skrbi. Program udovoljava zahtjevima STCW konvencije.
Sadržaj

Uvod u pomorsku medicinu. Građa tijela i funkcije. Utvđivanje vitalnih funkcija. Prva pomoću životno ugrožavajućim situacijama. Reanimacija. Pregled bolesnog i ozlijeđenog. Prva pomoć i medicinska skrb kod ozljeda očiju. Prva pomoć i medicinska skrb kod ozljeda glave i kralježnice, prijeloma udova, politrauma. Prva pomoć i medicinska skrb kod oštećenja organizma ekstremnom toplinom i hladnoćom. Prva pomoć i medicinska skrb kod otrovanja. Porod na brodu. Obrada rane – šivanje. Davanje kisika. Mjerenje krvnog tlaka, davanje intramuskularnih injekcija. Osnovne činjenice o lijekovima i načinu primjene. Održavanje opće i osobne higijene na brodu. Spolno prenosive bolesti, prevencija. Traženje radio-medicinskog savjeta. Transport helikopterom. Upoznavanje s međunarodnim zdravstvenim propisima u pomorstvu.

Preporučena literatura

1.   Mulić R, Ropac D. Medicina za pomorce, Medicinska naklada, Zagreb 2003.

Dopunska literatura

1.   International Medical Guide for Ships. World Health Organization, Geneva 1988. 2.   International Code of Signals (Medical Section). 3.   Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods, Svjetska zdravstvena organizacija, Geneva, 1989. 4.   International maritime law embodied in international conventions. 5.   International health regulations. Svjetska zdravstvena organizacija, Geneva, 1969.