NAJAVE

Elektronička navigacija

Kod:
PFN102
Studij/semestar:
  • PN-B - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 5
Ishodi učenja

Pravilno tumačiti i interpretirati bitne elemente vođenja broda uz pomoć elektroničkih navigacijskih uređaja koji koriste elektromagnetske valove.

Opisati principe rada dubinomjera, brzinomjera i drugih elektroničkih navigacijskih uređaja.

Opisati i interpretirati upotrebu radara, elektroničkih karata i ECDIS-a u elektroničkoj navigaciji.

Samostalno, i u svim uvjetima koristiti ARPA i ECDIS sustave.

Opisati i interpretirati rad hiperboličkih navigacijskih sustava, inercijalnih sustava, satelitskih navigacijskih sustava, te ostalih elektroničkih navigacijskih sustava visoke razine točnosti.

Opisati i interpretirati korištenje AIS-a, VDR-a i navigacijskih integriranih sustava. Prepoznavati i analizirati raznolike pogreške u radu elektroničkih navigacijskih uređaja i sustava.

Kompetencije koje se stječu
Znanja neophodna za razumijevanje principa rada i upravljačka osposobljenost u radu sa različitim elektroničkim navigacijskim uređajima.
Preduvjeti za upis
Engleski jezik I, Brodska elektrotehnika i elektronika, Sigurnost na moru
Sadržaj

Sadržaj predmeta obuhvaća proučavanje tematskih cjelina u vezi korištenja elektroničkih navigacijskih uređaja u elektroničkoj navigaciji. Stoga se proučavaju sljedeći elektronički navigacijski uređaji: zvrčni, elektronički, laserski i satelitski kompasi, dubinomjeri, brzinomjeri, satelitski navigacijski sustavi GPS, DGPS, Glonass i Galileo. Proučava se razvoj i razina korištenja hiperboličkih navigacijskih sustava. Proučavaju se sustavi raster i vektorskih elektroničkih karata, radar, ARPA radar, AIS, VDR i pregledno navigacijski integrirani sustavi. Proučavaju se pogreške pridijeljene svakom sustavu i/ili uređaju.

Preporučena literatura
  1. Kos, S.; Zorović, D.; Vranić, D.: Terestrička i elektronička navigacija, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2010.
  2. Radar Navigation and Maneuvering Board Manual, NIMA, USA, 2005.
  3. Benković, F. At all., Terestrička i elektronska navigacija, HHI, Split 1986,
Dopunska literatura
  1. Kasum, J.: Radioslužba za pomorce, HHI, Split, 2014.
  2. Bowditch, N.: The American Practical Navigator, National Imagery And Mapping Agency, Maryland, 2002.
  3. Simović, A.: Elektronička navigacija, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje