NAJAVE

Astronomska navigacija

Kod:
PFN103
Studij/semestar:
 • PN-B - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 5
Ishodi učenja
 1. Potvrditi temeljne zakonitosti kretanja nebeskih tijela, njihova stvarna i prividna kretanja.
 2. Prepoznavati važnija zviježđa i zvijezda, te izvršiti orjentaciju u prostoru pomoću istih.
 3. Analizirati nebesku sferu, koordinatne sustave i grafičku pretvorbu koordinata.
 4. Praktično se koristiti nautičkim godišnjakom: svoditi griničke satne kutove na mjesne vrijednosti, određivati vremena izlaska zalaska nebeskih tijela/ svitanja, vremena prolaza kroz donji i gornji meridijan, upotrijebiti Polaru i nebesko tijelo u gornjem(donjem) prolazu za određivanje zemljopisne širine.
 5. Ispravljati izmjerene visine nebeskih tijela uz pomoć nautičkih tablica.
 6. Primjeniti sfernu trigonometriju u identifikaciji nebeskih tijela, određivanju elemenata za crtanje stajnice i kontroli devijacije.
 7. Samostalno izračunavati poziciju uz pomoć nebeskih tijela, numerički i uz pomoć posebnih tablica (Visinskom i izravnom metodoma, sa i bez prijenosa stajnice).
 8. Potvrditi princip kronometra i važnost vremena u astronomskoj navigaciji, prepoznavati i otklanjati greške kronometra.
 9. Potvrditi princip sekstanta, praktično se koristiti sekstantom, te prepoznavanjem i otklanjanjem njegovih grešaka.
 10. Kritički prosuđivatu upotrebljivost različitih metoda određivanja pozicije u astronomskoj navigaciji (visinska metoda, metoda sekante, metoda tangente, širinska i duljinska metoda), uključujući njihove greške.

Kompetencije koje se stječu
Poznavanje osnova navigacijske astronomije i bitnih elemenata vođenja broda metodama astronomske navigacije. Samostalno vođenje oceanske navigacije u svim uvjetima. Sposobnost pozicioniranja na otvorenom moru neovisno o elektroničkim navigacijskim sustavima.
Preduvjeti za upis
Matematika II, Terestrička navigacija
Sadržaj

Nebeska sfera-koordinantni sustavi, nebesko-nautički trokut i veza izmedu sustava, gibanja nebeskih tijela: Sunca, Mjeseca, zvijezda, planeta. Keplerovi zakoni. Prividno gibanje nebeskih tijela. Izlaz i zalaz Sunca i Mjeseca, sumrak, svitanje i njihovo trajanje. Sekstant, vrste i mjerenje visina i kutova, pogreške-slučajne i sustavne, ispravljanje izmjerenih visina. Refrakcija i depresija. Paralaksa i polumjer. Augment. Vrijeme, ­mjerenje vremena, vrste vremena i pretvaranje vremena. Služba vremena. Godina i kalendari. Kronometar-vodenje kronometra. Nautički godišnjak. Identifikacija nebeskih tijela. Indentifikator i zvjezdane karte. Stajnica pozicije; kružnica, luk i pravac položaja. Odredivanje položaja broda: širinska, duljinska i visinska metoda. Izravne metode određivanja pozicije broda. Nautičke i astronomske tablice, kalkulator i njegova primjena u plovidbi. Točnost položaja broda. Račun zemljopisne širine pomoću Sunca i Polare. Odredivane i kontrola devijacije nebeskim tijelima.

Preporučena literatura
 1. Z.Lušić: Astronomska navigacija-skripta,Pomorski fakultet u Splitu, Split, 2012.
 2. Bowditch, N.: The American Practical Navigator, National Imagery And Mapping Agency, Maryland, 2002.
 3. Nautičke tablice, HHI, Split.
 4. Nautički godišnjak 2002
Dopunska literatura
 1. Franušić, B.: Astronomska navigacija I, Pomorski fakultet u Dubrovniku, Dubrovnik, 1989.
 2. Čumbelić P.: Astronomska navigacija II, Pomorski fakultet u Dubrovniku, Dubrovnik, 1990.
 3. Klarin, M.: Astronomska navigacija I, Školska knjiga, Zagrab, 2005
 4. Klarin, M.: Astronomska navigacija II, Školska knjiga, Zagreb..
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje