NAJAVE

Tehnika rukovanja brodom

Kod:
PFN105
Studij/semestar:
 • PN-B - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 45 5
Ishodi učenja

Detaljno poznavati, analizirati i praktično primjenjivati Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru. Opisati i analizirati čimbenike koji utječu na manevriranje brodom. Poznavati i interpretirati manevarska obilježja broda. Objasniti načela manevriranja različitim vrstama brodova u svim uvjetima uključujući izvanredne okolnosti. Potvrditi mjere sigurnosti pri manevriranju i tijekom boravka broda na mjestu priveza. Biti sposoban upravljati brodom na navigacijskim simulatorima i na plovidbenoj praksi. Steći vještine iz područja manevriranja brodom.

Preduvjeti za upis
Terestrička navigacija
Sadržaj

Uvod, temeljni pojmovi i podjela tehnike rukovanja brodom. Analiza Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru. Utjecaj geometrijskih i konstrukcijskih obilježja na manevarska svojstva broda. Kormilo i djelovanje kormila. Sustav propulzije i djelovanje porivnika. Utjecaj vanjskih čimbenika na manevriranje brodom. Interakcija. Vrste manevara i sigurnost tijekom manevriranja brodom. Vrste i tehničko-tehnološka obilježja tegljača–utjecaj na manevriranje brodom. Manevriranje brodom sa i bez tegljača u svim uvjetima. Sigurnost tijekom boravka broda na pristanu. Posebni slučajevi manevriranja. Manevriranje u izvanrednim okolnostima. Manevriranje u ledu. Sustavi za podršku sustavu manevriranja. Ljudski faktor i njegov utjecaj na manevriranje brodom. Razvoj sustava manevriranja brodom. Zahtjevi STCW konvencije.

Preporučena literatura
 1. Ratko Radulić, Manevriranje brodom, Profil International d.o.o., Zagreb, 2001.
 2. I. Buljan: Manevriranje brodom, Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 1982.
 3. Sijekavica, I., Kačić, H.: Pravila o izbjegavanju sudara na moru, ŠK Zagreb, Zagreb, 1982.
 4. D.Jašić,G.Belamarić,A.Gudić, Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru, Sveučilište u Zadru, pomorski odjel, Zadar, 2011.
Dopunska literatura
 1. Pomorska enciklopedija, JLZ, Zagreb, 1975.
 2. A Seamans Guide to the RULE OF THE ROAD, Morgans Tehnical Books Limited, Gloucestershire, 2003.
 3. D.J.House, Seamanship Techniques shipboard and marine operations, Elsevier, Oxford-GB, 2005
 4. R.W. Rowe, The Shiphandler's Guide, The Nautical Institute, London, 2000.
 5. H. Hensen, Tug Use in Port, A practical guide, The Nautical Institute, London, 1997.
 6. Mooring Equipment Guidelines, Oil Companies International Marine Forum, OCIMF, Witherby and Co. Ltd., London, 1997.
 7. IMO Rezolucija A.601(15) Pribavljanje i prikaz informacija o manevarskim svojstvima broda na brodu, IMO, London
 8. IMO Rezolucija A.751(18) Interim Standards for Ship Manoeuvrability, IMO, London
 9. Squat, Interaction, Manoeuvering, The Nautical Institute, London, 1995.
 10. Bridge Procedures Guide, International Chamber of Shipping, Witherby & Co. Lt., London, 1998.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje