NAJAVE

Plovidbena praksa

Kod:
PFN112
Studij/semestar:
  • PN-B - 6. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
0 30 3
Kompetencije koje se stječu
Osposobljavanje za korištenje radarskog uređaja u navigaciji i njegova primjena pri izbjegavanju sudara na moru. Uporaba ARPA radara i GMDSS uređaja u eksternoj komunikaciji. Osposobljavanje za pravilno obavljanje navigacijske straže i manevriranje brodom u svim uvjetima uključujući stanje pogibelji. Osposobljavanje za upravljanje manevrima priveza i odveza broda te manevrom sidrenja.
Preduvjeti za upis
Elektronička navigacija, Terestrička navigacija, Pomorske komunikacije, Organizacija rada i upravljanje na brodu, Astronomska navigacija
Sadržaj

Utvrđivanje načina i procedura obavljanja navigacijske straže u plovidbi. Primjena Međunarodnih pravila za izbjegavanje sudara na moru (International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972.) u plovidbi. Vođenje sigurne navigacije uporabom radara, ARPA radara i suvremenih navigacijskih sustava za pružanje podrške u odlučivanju. Manevriranje i vođenje broda u svim uvjetima. organizacija i upravljanje posadom. Terestričko i astronomsko pozicioniranje. Komunikacije brod – brod i brod kopno. Vježbe u organizaciji pojedinih izvanrednih okolnosti.

Preporučena literatura
  1. Benković, F. i grupa autora: Terestrička i elektronska navigacija, Hidrografski institut RM, Split, 1986.
Dopunska literatura
  1. IMO: Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs), 2003
  2. --
  3. IMO: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978
  4. MARISEC: Bridge Procedures Guide, 1998