NAJAVE

Pomorska nautika

Preddiplomski studij PN

Preddiplomski studij PN izvodi se u duhu najsuvremenijih zahtjeva edukacije upravljačkog kadra na brodovima trgovačke mornarice. Osim usklađenosti studijskog programa sa STCW konvencijom, Fakultet raspolaže i suvremenom opremom potrebnom za stjecanje traženih znanja i vještina.
Temeljni ciljevi i svrha studijskog programa Pomorske nautike su:

    • redovito obrazovanje za najviša pomorska časnička zvanja (I časnik palube i zapovjednik na brodu od 3000 BT ili većem) za hrvatske brodare i svjetsko tržište,
    • razvijanje kulture sigurnosti na moru i zaštite morskog okoliša u sustavu stalne naobrazbe i izobrazbe pomoraca,
    • znanstveni pristup obnovi hrvatskoga pomorskog gospodarstva,
    • nastavak unaprjeđenja kvalitete visokoškolskog obrazovanja (naobrazbe) pomorskih stručnjaka prema svjetskim i EU mjerilima te u skladu s Bolonjskom deklaracijom i cjeloživotno obrazovanje (stalna izobrazba).

Završetkom studija studenti stječu kompetencije za vođenje, upravljanje i održavanje brodskih i navigacijskih sustava te za stjecanje zvanja i ovlaštenja u nacionalnoj i svjetskoj trgovačkoj mornarici.

Studijski program prve dvije godine preddiplomskog studija (za studente upisane od 2005./2006. do 2012./2013. akademske godine), odnosno preddiplomskog studija (za studente upisane od 2013./2014. akademske godine do danas) u cijelosti je usklađen s odredbama STCW II/2, odnosno o odredbama nacionalnog Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, a koji propisuju minimalne uvjete za stjecanje zvanja prvog časnika palube i zapovjednika na brodu od 3.000 BT ili većem. Također, izvedbeni programi u potpunosti pokrivaju sadržaje IMO Model Course 7.01, tj. sadržaje preporučene od strane Međunarodne pomorske organizacije za pokrivanje STCW II/2.
Nakon odslušanih i položenih svih ispita preddiplomskog studija, odnosno obavljenih svih obveza iz odobrenog studijskog programa, Fakultet će studentu izdati Uvjerenje. Uvjerenje se izdaje u svrhu stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti i dopunske osposobljenosti prema odredbama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, što uz određenu praksu na brodu omogućava stjecanje najvišeg ovlaštenja u pomorstvu – zapovjednika broda preko 3000 BT. Pored uvjerenja studentu se mogu izdati i odgovarajuće Potvrdnice o završenim programima izobrazbe.


Prilozi: Izobrazba u naobrazbi po predmetima